ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احسان ترکان، مصطفی پیرمرادیان، محمد هاشمیان، (1398). تحلیل ناپایداری دینامیکی ورق های مستطیلی نسبتا ضخیم تحت تحریک جرم دوار مبتنی بر تئوری برشی مرتبه اول، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 19(9)، 2203-2213. magiran.com/p1995167
E. Torkan, M. Pirmoradian, M. Hashemian, (2019). Dynamic Instability Analysis of Moderately Thick Rectangular Plates Influenced by an Orbiting Mass Based on the First-order Shear Deformation Theory, Modares Mechanical Engineering, 19(9), 2203-2213. magiran.com/p1995167
احسان ترکان، مصطفی پیرمرادیان، محمد هاشمیان، تحلیل ناپایداری دینامیکی ورق های مستطیلی نسبتا ضخیم تحت تحریک جرم دوار مبتنی بر تئوری برشی مرتبه اول. ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 1398؛ 19(9): 2203-2213. magiran.com/p1995167
E. Torkan, M. Pirmoradian, M. Hashemian, Dynamic Instability Analysis of Moderately Thick Rectangular Plates Influenced by an Orbiting Mass Based on the First-order Shear Deformation Theory, Modares Mechanical Engineering, 2019; 19(9): 2203-2213. magiran.com/p1995167
احسان ترکان، مصطفی پیرمرادیان، محمد هاشمیان، "تحلیل ناپایداری دینامیکی ورق های مستطیلی نسبتا ضخیم تحت تحریک جرم دوار مبتنی بر تئوری برشی مرتبه اول"، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس 19، شماره 9 (1398): 2203-2213. magiran.com/p1995167
E. Torkan, M. Pirmoradian, M. Hashemian, "Dynamic Instability Analysis of Moderately Thick Rectangular Plates Influenced by an Orbiting Mass Based on the First-order Shear Deformation Theory", Modares Mechanical Engineering 19, no.9 (2019): 2203-2213. magiran.com/p1995167
احسان ترکان، مصطفی پیرمرادیان، محمد هاشمیان، (1398). 'تحلیل ناپایداری دینامیکی ورق های مستطیلی نسبتا ضخیم تحت تحریک جرم دوار مبتنی بر تئوری برشی مرتبه اول'، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 19(9)، صص.2203-2213. magiran.com/p1995167
E. Torkan, M. Pirmoradian, M. Hashemian, (2019). 'Dynamic Instability Analysis of Moderately Thick Rectangular Plates Influenced by an Orbiting Mass Based on the First-order Shear Deformation Theory', Modares Mechanical Engineering, 19(9), pp.2203-2213. magiran.com/p1995167
احسان ترکان؛ مصطفی پیرمرادیان؛ محمد هاشمیان. "تحلیل ناپایداری دینامیکی ورق های مستطیلی نسبتا ضخیم تحت تحریک جرم دوار مبتنی بر تئوری برشی مرتبه اول". ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 19 ،9 ، 1398، 2203-2213. magiran.com/p1995167
E. Torkan; M. Pirmoradian; M. Hashemian. "Dynamic Instability Analysis of Moderately Thick Rectangular Plates Influenced by an Orbiting Mass Based on the First-order Shear Deformation Theory", Modares Mechanical Engineering, 19, 9, 2019, 2203-2213. magiran.com/p1995167
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال