ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میثم سروش، کرامت ملک زاده فرد، مرتضی شهروی، (1398). استخراج تجربی پارامترهای شبیه سازی ضربه سرعت بالا بر صفحه کامپوزیتی به روش تخریب پیش رونده و مدل ناحیه چسبنده، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 19(9)، 2215-2226. magiran.com/p1995168
M. Soroush, K. Malekzadehfard, M. Sharavi, (2019). Experimental Measurement of Parameters for High Velocity Impact Simulation on Composite Plate Based On PDM and CZM, Modares Mechanical Engineering, 19(9), 2215-2226. magiran.com/p1995168
میثم سروش، کرامت ملک زاده فرد، مرتضی شهروی، استخراج تجربی پارامترهای شبیه سازی ضربه سرعت بالا بر صفحه کامپوزیتی به روش تخریب پیش رونده و مدل ناحیه چسبنده. ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 1398؛ 19(9): 2215-2226. magiran.com/p1995168
M. Soroush, K. Malekzadehfard, M. Sharavi, Experimental Measurement of Parameters for High Velocity Impact Simulation on Composite Plate Based On PDM and CZM, Modares Mechanical Engineering, 2019; 19(9): 2215-2226. magiran.com/p1995168
میثم سروش، کرامت ملک زاده فرد، مرتضی شهروی، "استخراج تجربی پارامترهای شبیه سازی ضربه سرعت بالا بر صفحه کامپوزیتی به روش تخریب پیش رونده و مدل ناحیه چسبنده"، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس 19، شماره 9 (1398): 2215-2226. magiran.com/p1995168
M. Soroush, K. Malekzadehfard, M. Sharavi, "Experimental Measurement of Parameters for High Velocity Impact Simulation on Composite Plate Based On PDM and CZM", Modares Mechanical Engineering 19, no.9 (2019): 2215-2226. magiran.com/p1995168
میثم سروش، کرامت ملک زاده فرد، مرتضی شهروی، (1398). 'استخراج تجربی پارامترهای شبیه سازی ضربه سرعت بالا بر صفحه کامپوزیتی به روش تخریب پیش رونده و مدل ناحیه چسبنده'، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 19(9)، صص.2215-2226. magiran.com/p1995168
M. Soroush, K. Malekzadehfard, M. Sharavi, (2019). 'Experimental Measurement of Parameters for High Velocity Impact Simulation on Composite Plate Based On PDM and CZM', Modares Mechanical Engineering, 19(9), pp.2215-2226. magiran.com/p1995168
میثم سروش؛ کرامت ملک زاده فرد؛ مرتضی شهروی. "استخراج تجربی پارامترهای شبیه سازی ضربه سرعت بالا بر صفحه کامپوزیتی به روش تخریب پیش رونده و مدل ناحیه چسبنده". ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 19 ،9 ، 1398، 2215-2226. magiran.com/p1995168
M. Soroush; K. Malekzadehfard; M. Sharavi. "Experimental Measurement of Parameters for High Velocity Impact Simulation on Composite Plate Based On PDM and CZM", Modares Mechanical Engineering, 19, 9, 2019, 2215-2226. magiran.com/p1995168
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال