ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا طاهر زاده فرد، مهدی جوانبخت، مهدی کاروان، (1398). بررسی خواص ارتعاشی و میرایی کامپوزیت های گرافیت نانوپلیتلت/اپوکسی، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 19(9)، 2263-2271. magiran.com/p1995173
A.R. Taherzadeh Fard, M. Javanbakht, M. Karevan, (2019). Investigating the Vibrational and Damping Properties of Graphite Nano - Platelet/Epoxy Composites, Modares Mechanical Engineering, 19(9), 2263-2271. magiran.com/p1995173
علیرضا طاهر زاده فرد، مهدی جوانبخت، مهدی کاروان، بررسی خواص ارتعاشی و میرایی کامپوزیت های گرافیت نانوپلیتلت/اپوکسی. ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 1398؛ 19(9): 2263-2271. magiran.com/p1995173
A.R. Taherzadeh Fard, M. Javanbakht, M. Karevan, Investigating the Vibrational and Damping Properties of Graphite Nano - Platelet/Epoxy Composites, Modares Mechanical Engineering, 2019; 19(9): 2263-2271. magiran.com/p1995173
علیرضا طاهر زاده فرد، مهدی جوانبخت، مهدی کاروان، "بررسی خواص ارتعاشی و میرایی کامپوزیت های گرافیت نانوپلیتلت/اپوکسی"، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس 19، شماره 9 (1398): 2263-2271. magiran.com/p1995173
A.R. Taherzadeh Fard, M. Javanbakht, M. Karevan, "Investigating the Vibrational and Damping Properties of Graphite Nano - Platelet/Epoxy Composites", Modares Mechanical Engineering 19, no.9 (2019): 2263-2271. magiran.com/p1995173
علیرضا طاهر زاده فرد، مهدی جوانبخت، مهدی کاروان، (1398). 'بررسی خواص ارتعاشی و میرایی کامپوزیت های گرافیت نانوپلیتلت/اپوکسی'، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 19(9)، صص.2263-2271. magiran.com/p1995173
A.R. Taherzadeh Fard, M. Javanbakht, M. Karevan, (2019). 'Investigating the Vibrational and Damping Properties of Graphite Nano - Platelet/Epoxy Composites', Modares Mechanical Engineering, 19(9), pp.2263-2271. magiran.com/p1995173
علیرضا طاهر زاده فرد؛ مهدی جوانبخت؛ مهدی کاروان. "بررسی خواص ارتعاشی و میرایی کامپوزیت های گرافیت نانوپلیتلت/اپوکسی". ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 19 ،9 ، 1398، 2263-2271. magiran.com/p1995173
A.R. Taherzadeh Fard; M. Javanbakht; M. Karevan. "Investigating the Vibrational and Damping Properties of Graphite Nano - Platelet/Epoxy Composites", Modares Mechanical Engineering, 19, 9, 2019, 2263-2271. magiran.com/p1995173
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال