ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صدیقه شیدایی، مروارید ایرانی، معصومه غضنفرپور، (1398). بررسی اثر داروهای گیاهی و مکمل های غذایی بر ماستالژی: مروری سیستماتیک و متاآنالیز بر کارآزمایی های بالینی در ایران، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 22(3)، 87-98. magiran.com/p1995199
Sedigheh Sheidaei, Morvarid Irani , Masoumeh Ghazanfarpour, (2019). The effect of Herbal Medicines and Supplements on Mastalgia: A systematic review and meta-analysis of clinical trials in Iran, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 22(3), 87-98. magiran.com/p1995199
صدیقه شیدایی، مروارید ایرانی، معصومه غضنفرپور، بررسی اثر داروهای گیاهی و مکمل های غذایی بر ماستالژی: مروری سیستماتیک و متاآنالیز بر کارآزمایی های بالینی در ایران. مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 1398؛ 22(3): 87-98. magiran.com/p1995199
Sedigheh Sheidaei, Morvarid Irani , Masoumeh Ghazanfarpour, The effect of Herbal Medicines and Supplements on Mastalgia: A systematic review and meta-analysis of clinical trials in Iran, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 2019; 22(3): 87-98. magiran.com/p1995199
صدیقه شیدایی، مروارید ایرانی، معصومه غضنفرپور، "بررسی اثر داروهای گیاهی و مکمل های غذایی بر ماستالژی: مروری سیستماتیک و متاآنالیز بر کارآزمایی های بالینی در ایران"، مجله زنان مامائی و نازائی ایران 22، شماره 3 (1398): 87-98. magiran.com/p1995199
Sedigheh Sheidaei, Morvarid Irani , Masoumeh Ghazanfarpour, "The effect of Herbal Medicines and Supplements on Mastalgia: A systematic review and meta-analysis of clinical trials in Iran", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility 22, no.3 (2019): 87-98. magiran.com/p1995199
صدیقه شیدایی، مروارید ایرانی، معصومه غضنفرپور، (1398). 'بررسی اثر داروهای گیاهی و مکمل های غذایی بر ماستالژی: مروری سیستماتیک و متاآنالیز بر کارآزمایی های بالینی در ایران'، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 22(3)، صص.87-98. magiran.com/p1995199
Sedigheh Sheidaei, Morvarid Irani , Masoumeh Ghazanfarpour, (2019). 'The effect of Herbal Medicines and Supplements on Mastalgia: A systematic review and meta-analysis of clinical trials in Iran', Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 22(3), pp.87-98. magiran.com/p1995199
صدیقه شیدایی؛ مروارید ایرانی؛ معصومه غضنفرپور. "بررسی اثر داروهای گیاهی و مکمل های غذایی بر ماستالژی: مروری سیستماتیک و متاآنالیز بر کارآزمایی های بالینی در ایران". مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 22 ،3 ، 1398، 87-98. magiran.com/p1995199
Sedigheh Sheidaei; Morvarid Irani ; Masoumeh Ghazanfarpour. "The effect of Herbal Medicines and Supplements on Mastalgia: A systematic review and meta-analysis of clinical trials in Iran", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 22, 3, 2019, 87-98. magiran.com/p1995199
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال