ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رقیه رحمانی، سیده زهرا حسینی ایوری، (1398). جنین مبتلا به آرتروگریپوز: گزارش یک مورد نادر، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 22(3)، 99-103. magiran.com/p1995200
Roghaieh Rahmani, Seyyedeh Zahra Hosseini Evary , (2019). Embryo with Arthrogrypos: a rare case report, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 22(3), 99-103. magiran.com/p1995200
رقیه رحمانی، سیده زهرا حسینی ایوری، جنین مبتلا به آرتروگریپوز: گزارش یک مورد نادر. مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 1398؛ 22(3): 99-103. magiran.com/p1995200
Roghaieh Rahmani, Seyyedeh Zahra Hosseini Evary , Embryo with Arthrogrypos: a rare case report, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 2019; 22(3): 99-103. magiran.com/p1995200
رقیه رحمانی، سیده زهرا حسینی ایوری، "جنین مبتلا به آرتروگریپوز: گزارش یک مورد نادر"، مجله زنان مامائی و نازائی ایران 22، شماره 3 (1398): 99-103. magiran.com/p1995200
Roghaieh Rahmani, Seyyedeh Zahra Hosseini Evary , "Embryo with Arthrogrypos: a rare case report", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility 22, no.3 (2019): 99-103. magiran.com/p1995200
رقیه رحمانی، سیده زهرا حسینی ایوری، (1398). 'جنین مبتلا به آرتروگریپوز: گزارش یک مورد نادر'، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 22(3)، صص.99-103. magiran.com/p1995200
Roghaieh Rahmani, Seyyedeh Zahra Hosseini Evary , (2019). 'Embryo with Arthrogrypos: a rare case report', Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 22(3), pp.99-103. magiran.com/p1995200
رقیه رحمانی؛ سیده زهرا حسینی ایوری. "جنین مبتلا به آرتروگریپوز: گزارش یک مورد نادر". مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 22 ،3 ، 1398، 99-103. magiran.com/p1995200
Roghaieh Rahmani; Seyyedeh Zahra Hosseini Evary . "Embryo with Arthrogrypos: a rare case report", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 22, 3, 2019, 99-103. magiran.com/p1995200
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال