ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
گیلان عطاران فریمان، پروین صادقی، رقیه شیرزایی، (1398). بررسی سیست و سلول های شکوفا شده گونه Chattonella subsalsa در منطقه لیپار (دریای مکران) بر اساس ریخت شناسی و توالی ژنی ناحیه LSU-rDNA، فصلنامه اقیانوس شناسی، 10(37)، 1-9. magiran.com/p1995208
Gilan Attaran Fariman, Parvin Sadeghi, Shirzaii Roghayeh, (2019). Assessment of Chattonella subsalsa Cyst and Excysted Cells Isolateted from Sediment of Lipar Zone (Makran Coast) Based on Morphology and LSU-rDNAGen Sequence, Journal of Oceanography, 10(37), 1-9. magiran.com/p1995208
گیلان عطاران فریمان، پروین صادقی، رقیه شیرزایی، بررسی سیست و سلول های شکوفا شده گونه Chattonella subsalsa در منطقه لیپار (دریای مکران) بر اساس ریخت شناسی و توالی ژنی ناحیه LSU-rDNA. فصلنامه اقیانوس شناسی، 1398؛ 10(37): 1-9. magiran.com/p1995208
Gilan Attaran Fariman, Parvin Sadeghi, Shirzaii Roghayeh, Assessment of Chattonella subsalsa Cyst and Excysted Cells Isolateted from Sediment of Lipar Zone (Makran Coast) Based on Morphology and LSU-rDNAGen Sequence, Journal of Oceanography, 2019; 10(37): 1-9. magiran.com/p1995208
گیلان عطاران فریمان، پروین صادقی، رقیه شیرزایی، "بررسی سیست و سلول های شکوفا شده گونه Chattonella subsalsa در منطقه لیپار (دریای مکران) بر اساس ریخت شناسی و توالی ژنی ناحیه LSU-rDNA"، فصلنامه اقیانوس شناسی 10، شماره 37 (1398): 1-9. magiran.com/p1995208
Gilan Attaran Fariman, Parvin Sadeghi, Shirzaii Roghayeh, "Assessment of Chattonella subsalsa Cyst and Excysted Cells Isolateted from Sediment of Lipar Zone (Makran Coast) Based on Morphology and LSU-rDNAGen Sequence", Journal of Oceanography 10, no.37 (2019): 1-9. magiran.com/p1995208
گیلان عطاران فریمان، پروین صادقی، رقیه شیرزایی، (1398). 'بررسی سیست و سلول های شکوفا شده گونه Chattonella subsalsa در منطقه لیپار (دریای مکران) بر اساس ریخت شناسی و توالی ژنی ناحیه LSU-rDNA'، فصلنامه اقیانوس شناسی، 10(37)، صص.1-9. magiran.com/p1995208
Gilan Attaran Fariman, Parvin Sadeghi, Shirzaii Roghayeh, (2019). 'Assessment of Chattonella subsalsa Cyst and Excysted Cells Isolateted from Sediment of Lipar Zone (Makran Coast) Based on Morphology and LSU-rDNAGen Sequence', Journal of Oceanography, 10(37), pp.1-9. magiran.com/p1995208
گیلان عطاران فریمان؛ پروین صادقی؛ رقیه شیرزایی. "بررسی سیست و سلول های شکوفا شده گونه Chattonella subsalsa در منطقه لیپار (دریای مکران) بر اساس ریخت شناسی و توالی ژنی ناحیه LSU-rDNA". فصلنامه اقیانوس شناسی، 10 ،37 ، 1398، 1-9. magiran.com/p1995208
Gilan Attaran Fariman; Parvin Sadeghi; Shirzaii Roghayeh. "Assessment of Chattonella subsalsa Cyst and Excysted Cells Isolateted from Sediment of Lipar Zone (Makran Coast) Based on Morphology and LSU-rDNAGen Sequence", Journal of Oceanography, 10, 37, 2019, 1-9. magiran.com/p1995208
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال