ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسعود محموداف، محمد باقری، (1398). تعیین مولفه های کشندی ترکیبی و جز اضافی در محدوده ی شرق سواحل ایرانی دریای مکران، فصلنامه اقیانوس شناسی، 10(37)، 33-41. magiran.com/p1995211
Masoud Mahmoudof, Mohammad Bagheri, (2019). Determination of Compound and Overtide Constituents near the Eastern Iranian Coast of Makran, Journal of Oceanography, 10(37), 33-41. magiran.com/p1995211
مسعود محموداف، محمد باقری، تعیین مولفه های کشندی ترکیبی و جز اضافی در محدوده ی شرق سواحل ایرانی دریای مکران. فصلنامه اقیانوس شناسی، 1398؛ 10(37): 33-41. magiran.com/p1995211
Masoud Mahmoudof, Mohammad Bagheri, Determination of Compound and Overtide Constituents near the Eastern Iranian Coast of Makran, Journal of Oceanography, 2019; 10(37): 33-41. magiran.com/p1995211
مسعود محموداف، محمد باقری، "تعیین مولفه های کشندی ترکیبی و جز اضافی در محدوده ی شرق سواحل ایرانی دریای مکران"، فصلنامه اقیانوس شناسی 10، شماره 37 (1398): 33-41. magiran.com/p1995211
Masoud Mahmoudof, Mohammad Bagheri, "Determination of Compound and Overtide Constituents near the Eastern Iranian Coast of Makran", Journal of Oceanography 10, no.37 (2019): 33-41. magiran.com/p1995211
مسعود محموداف، محمد باقری، (1398). 'تعیین مولفه های کشندی ترکیبی و جز اضافی در محدوده ی شرق سواحل ایرانی دریای مکران'، فصلنامه اقیانوس شناسی، 10(37)، صص.33-41. magiran.com/p1995211
Masoud Mahmoudof, Mohammad Bagheri, (2019). 'Determination of Compound and Overtide Constituents near the Eastern Iranian Coast of Makran', Journal of Oceanography, 10(37), pp.33-41. magiran.com/p1995211
مسعود محموداف؛ محمد باقری. "تعیین مولفه های کشندی ترکیبی و جز اضافی در محدوده ی شرق سواحل ایرانی دریای مکران". فصلنامه اقیانوس شناسی، 10 ،37 ، 1398، 33-41. magiran.com/p1995211
Masoud Mahmoudof; Mohammad Bagheri. "Determination of Compound and Overtide Constituents near the Eastern Iranian Coast of Makran", Journal of Oceanography, 10, 37, 2019, 33-41. magiran.com/p1995211
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال