ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حامد شفیع آبادی، همایون یوسفی، محمدامین کوه بر، دامون رزمجویی، (1398). سنجش اثرگذاری عوامل موثر بر کاهش عملکرد تخلیه و بارگیری نسبت به نرم تخلیه و بارگیری ترمینال فله خشک (مورد کاوی بندر امام خمینی (ره))، فصلنامه اقیانوس شناسی، 10(37)، 43-51. magiran.com/p1995212
Hamed Shafiabadi, Homayoun Yousefi, Mohammad Amin Kuhbor, Damoun Razmjooei, (2019). Evaluation of Effectiveness of Main Factors on the Reduction of Loading and Discharging Performance Versus Loading and Discharging Rate of Dry Bulk Terminal (Case Study of Imam Khomeini Port), Journal of Oceanography, 10(37), 43-51. magiran.com/p1995212
حامد شفیع آبادی، همایون یوسفی، محمدامین کوه بر، دامون رزمجویی، سنجش اثرگذاری عوامل موثر بر کاهش عملکرد تخلیه و بارگیری نسبت به نرم تخلیه و بارگیری ترمینال فله خشک (مورد کاوی بندر امام خمینی (ره)). فصلنامه اقیانوس شناسی، 1398؛ 10(37): 43-51. magiran.com/p1995212
Hamed Shafiabadi, Homayoun Yousefi, Mohammad Amin Kuhbor, Damoun Razmjooei, Evaluation of Effectiveness of Main Factors on the Reduction of Loading and Discharging Performance Versus Loading and Discharging Rate of Dry Bulk Terminal (Case Study of Imam Khomeini Port), Journal of Oceanography, 2019; 10(37): 43-51. magiran.com/p1995212
حامد شفیع آبادی، همایون یوسفی، محمدامین کوه بر، دامون رزمجویی، "سنجش اثرگذاری عوامل موثر بر کاهش عملکرد تخلیه و بارگیری نسبت به نرم تخلیه و بارگیری ترمینال فله خشک (مورد کاوی بندر امام خمینی (ره))"، فصلنامه اقیانوس شناسی 10، شماره 37 (1398): 43-51. magiran.com/p1995212
Hamed Shafiabadi, Homayoun Yousefi, Mohammad Amin Kuhbor, Damoun Razmjooei, "Evaluation of Effectiveness of Main Factors on the Reduction of Loading and Discharging Performance Versus Loading and Discharging Rate of Dry Bulk Terminal (Case Study of Imam Khomeini Port)", Journal of Oceanography 10, no.37 (2019): 43-51. magiran.com/p1995212
حامد شفیع آبادی، همایون یوسفی، محمدامین کوه بر، دامون رزمجویی، (1398). 'سنجش اثرگذاری عوامل موثر بر کاهش عملکرد تخلیه و بارگیری نسبت به نرم تخلیه و بارگیری ترمینال فله خشک (مورد کاوی بندر امام خمینی (ره))'، فصلنامه اقیانوس شناسی، 10(37)، صص.43-51. magiran.com/p1995212
Hamed Shafiabadi, Homayoun Yousefi, Mohammad Amin Kuhbor, Damoun Razmjooei, (2019). 'Evaluation of Effectiveness of Main Factors on the Reduction of Loading and Discharging Performance Versus Loading and Discharging Rate of Dry Bulk Terminal (Case Study of Imam Khomeini Port)', Journal of Oceanography, 10(37), pp.43-51. magiran.com/p1995212
حامد شفیع آبادی؛ همایون یوسفی؛ محمدامین کوه بر؛ دامون رزمجویی. "سنجش اثرگذاری عوامل موثر بر کاهش عملکرد تخلیه و بارگیری نسبت به نرم تخلیه و بارگیری ترمینال فله خشک (مورد کاوی بندر امام خمینی (ره))". فصلنامه اقیانوس شناسی، 10 ،37 ، 1398، 43-51. magiran.com/p1995212
Hamed Shafiabadi; Homayoun Yousefi; Mohammad Amin Kuhbor; Damoun Razmjooei. "Evaluation of Effectiveness of Main Factors on the Reduction of Loading and Discharging Performance Versus Loading and Discharging Rate of Dry Bulk Terminal (Case Study of Imam Khomeini Port)", Journal of Oceanography, 10, 37, 2019, 43-51. magiran.com/p1995212
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال