ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اسماعیل پیش بهار، رویا فردوسی، فرشته اسدالله پور، (1398). انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ ایران: به کارگیری مدل مارکوف سوئیچینگ خودرگرسیو (MSAR)، فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 50(1)، 1-17. magiran.com/p1995284
Esmaeil Pishbahar , Roya Ferdousi, Fereshte Assadollahpour, (2019). Price Transmission in the Market of Chicken Meat: Autoregressive Switching Markov Models (MSAR), Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 50(1), 1-17. magiran.com/p1995284
اسماعیل پیش بهار، رویا فردوسی، فرشته اسدالله پور، انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ ایران: به کارگیری مدل مارکوف سوئیچینگ خودرگرسیو (MSAR). فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 1398؛ 50(1): 1-17. magiran.com/p1995284
Esmaeil Pishbahar , Roya Ferdousi, Fereshte Assadollahpour, Price Transmission in the Market of Chicken Meat: Autoregressive Switching Markov Models (MSAR), Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 2019; 50(1): 1-17. magiran.com/p1995284
اسماعیل پیش بهار، رویا فردوسی، فرشته اسدالله پور، "انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ ایران: به کارگیری مدل مارکوف سوئیچینگ خودرگرسیو (MSAR)"، فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 50، شماره 1 (1398): 1-17. magiran.com/p1995284
Esmaeil Pishbahar , Roya Ferdousi, Fereshte Assadollahpour, "Price Transmission in the Market of Chicken Meat: Autoregressive Switching Markov Models (MSAR)", Iranian Journal of Agricultural Economics and Development 50, no.1 (2019): 1-17. magiran.com/p1995284
اسماعیل پیش بهار، رویا فردوسی، فرشته اسدالله پور، (1398). 'انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ ایران: به کارگیری مدل مارکوف سوئیچینگ خودرگرسیو (MSAR)'، فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 50(1)، صص.1-17. magiran.com/p1995284
Esmaeil Pishbahar , Roya Ferdousi, Fereshte Assadollahpour, (2019). 'Price Transmission in the Market of Chicken Meat: Autoregressive Switching Markov Models (MSAR)', Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 50(1), pp.1-17. magiran.com/p1995284
اسماعیل پیش بهار؛ رویا فردوسی؛ فرشته اسدالله پور. "انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ ایران: به کارگیری مدل مارکوف سوئیچینگ خودرگرسیو (MSAR)". فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 50 ،1 ، 1398، 1-17. magiran.com/p1995284
Esmaeil Pishbahar ; Roya Ferdousi; Fereshte Assadollahpour. "Price Transmission in the Market of Chicken Meat: Autoregressive Switching Markov Models (MSAR)", Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 50, 1, 2019, 1-17. magiran.com/p1995284
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال