ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی سردارشهرکی، ندا علی احمدی، قاسم لیانی، (1398). ارزیابی روند کارایی و بهره وری باغات انگور منطقه سیستان، فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 50(1)، 45-63. magiran.com/p1995287
Ali Sardar Shahraki , Neda Aliahmadi, Ghasem Layani, (2019). Evaluating the Efficiency and Productivity of Grapevine Gardens in Sistan Region, Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 50(1), 45-63. magiran.com/p1995287
علی سردارشهرکی، ندا علی احمدی، قاسم لیانی، ارزیابی روند کارایی و بهره وری باغات انگور منطقه سیستان. فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 1398؛ 50(1): 45-63. magiran.com/p1995287
Ali Sardar Shahraki , Neda Aliahmadi, Ghasem Layani, Evaluating the Efficiency and Productivity of Grapevine Gardens in Sistan Region, Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 2019; 50(1): 45-63. magiran.com/p1995287
علی سردارشهرکی، ندا علی احمدی، قاسم لیانی، "ارزیابی روند کارایی و بهره وری باغات انگور منطقه سیستان"، فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 50، شماره 1 (1398): 45-63. magiran.com/p1995287
Ali Sardar Shahraki , Neda Aliahmadi, Ghasem Layani, "Evaluating the Efficiency and Productivity of Grapevine Gardens in Sistan Region", Iranian Journal of Agricultural Economics and Development 50, no.1 (2019): 45-63. magiran.com/p1995287
علی سردارشهرکی، ندا علی احمدی، قاسم لیانی، (1398). 'ارزیابی روند کارایی و بهره وری باغات انگور منطقه سیستان'، فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 50(1)، صص.45-63. magiran.com/p1995287
Ali Sardar Shahraki , Neda Aliahmadi, Ghasem Layani, (2019). 'Evaluating the Efficiency and Productivity of Grapevine Gardens in Sistan Region', Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 50(1), pp.45-63. magiran.com/p1995287
علی سردارشهرکی؛ ندا علی احمدی؛ قاسم لیانی. "ارزیابی روند کارایی و بهره وری باغات انگور منطقه سیستان". فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 50 ،1 ، 1398، 45-63. magiran.com/p1995287
Ali Sardar Shahraki ; Neda Aliahmadi; Ghasem Layani. "Evaluating the Efficiency and Productivity of Grapevine Gardens in Sistan Region", Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 50, 1, 2019, 45-63. magiran.com/p1995287
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال