ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا غلامیان، عبدالحکیم طاغان زاده، (1398). ارائه مدل یکپارچه شبکه زنجیره تامین آرد با در نظر گرفتن برنامه ریزی واردات، ذخیره سازی، تولید و توزیع، فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 50(1)، 65-78. magiran.com/p1995288
Mohammad Reza Gholamian , Abdolhakim Taghanzadeh, (2019). An Integrated Bread Flour Supply Chain Model considering Import, Storage, Production and Distribution Planning, Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 50(1), 65-78. magiran.com/p1995288
محمدرضا غلامیان، عبدالحکیم طاغان زاده، ارائه مدل یکپارچه شبکه زنجیره تامین آرد با در نظر گرفتن برنامه ریزی واردات، ذخیره سازی، تولید و توزیع. فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 1398؛ 50(1): 65-78. magiran.com/p1995288
Mohammad Reza Gholamian , Abdolhakim Taghanzadeh, An Integrated Bread Flour Supply Chain Model considering Import, Storage, Production and Distribution Planning, Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 2019; 50(1): 65-78. magiran.com/p1995288
محمدرضا غلامیان، عبدالحکیم طاغان زاده، "ارائه مدل یکپارچه شبکه زنجیره تامین آرد با در نظر گرفتن برنامه ریزی واردات، ذخیره سازی، تولید و توزیع"، فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 50، شماره 1 (1398): 65-78. magiran.com/p1995288
Mohammad Reza Gholamian , Abdolhakim Taghanzadeh, "An Integrated Bread Flour Supply Chain Model considering Import, Storage, Production and Distribution Planning", Iranian Journal of Agricultural Economics and Development 50, no.1 (2019): 65-78. magiran.com/p1995288
محمدرضا غلامیان، عبدالحکیم طاغان زاده، (1398). 'ارائه مدل یکپارچه شبکه زنجیره تامین آرد با در نظر گرفتن برنامه ریزی واردات، ذخیره سازی، تولید و توزیع'، فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 50(1)، صص.65-78. magiran.com/p1995288
Mohammad Reza Gholamian , Abdolhakim Taghanzadeh, (2019). 'An Integrated Bread Flour Supply Chain Model considering Import, Storage, Production and Distribution Planning', Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 50(1), pp.65-78. magiran.com/p1995288
محمدرضا غلامیان؛ عبدالحکیم طاغان زاده. "ارائه مدل یکپارچه شبکه زنجیره تامین آرد با در نظر گرفتن برنامه ریزی واردات، ذخیره سازی، تولید و توزیع". فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 50 ،1 ، 1398، 65-78. magiran.com/p1995288
Mohammad Reza Gholamian ; Abdolhakim Taghanzadeh. "An Integrated Bread Flour Supply Chain Model considering Import, Storage, Production and Distribution Planning", Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 50, 1, 2019, 65-78. magiran.com/p1995288
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال