ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حبیب الله سلامی، سهراب صدفی آبکنار، (1398). سنجش تغییرات ترجیحات مصرف کنندگان آلمانی از پسته ایران و آمریکا با استفاده از روش ناپارامتری ترجیحات آشکار شده، فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 50(1)، 79-95. magiran.com/p1995289
Habibollah Salami , Sohrab Sadafi Abkenar, (2019). A non-parametric Approach to Specifying Changes of Preferences German Consumers for the Iranian and U.S. Pistachios, Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 50(1), 79-95. magiran.com/p1995289
حبیب الله سلامی، سهراب صدفی آبکنار، سنجش تغییرات ترجیحات مصرف کنندگان آلمانی از پسته ایران و آمریکا با استفاده از روش ناپارامتری ترجیحات آشکار شده. فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 1398؛ 50(1): 79-95. magiran.com/p1995289
Habibollah Salami , Sohrab Sadafi Abkenar, A non-parametric Approach to Specifying Changes of Preferences German Consumers for the Iranian and U.S. Pistachios, Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 2019; 50(1): 79-95. magiran.com/p1995289
حبیب الله سلامی، سهراب صدفی آبکنار، "سنجش تغییرات ترجیحات مصرف کنندگان آلمانی از پسته ایران و آمریکا با استفاده از روش ناپارامتری ترجیحات آشکار شده"، فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 50، شماره 1 (1398): 79-95. magiran.com/p1995289
Habibollah Salami , Sohrab Sadafi Abkenar, "A non-parametric Approach to Specifying Changes of Preferences German Consumers for the Iranian and U.S. Pistachios", Iranian Journal of Agricultural Economics and Development 50, no.1 (2019): 79-95. magiran.com/p1995289
حبیب الله سلامی، سهراب صدفی آبکنار، (1398). 'سنجش تغییرات ترجیحات مصرف کنندگان آلمانی از پسته ایران و آمریکا با استفاده از روش ناپارامتری ترجیحات آشکار شده'، فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 50(1)، صص.79-95. magiran.com/p1995289
Habibollah Salami , Sohrab Sadafi Abkenar, (2019). 'A non-parametric Approach to Specifying Changes of Preferences German Consumers for the Iranian and U.S. Pistachios', Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 50(1), pp.79-95. magiran.com/p1995289
حبیب الله سلامی؛ سهراب صدفی آبکنار. "سنجش تغییرات ترجیحات مصرف کنندگان آلمانی از پسته ایران و آمریکا با استفاده از روش ناپارامتری ترجیحات آشکار شده". فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 50 ،1 ، 1398، 79-95. magiran.com/p1995289
Habibollah Salami ; Sohrab Sadafi Abkenar. "A non-parametric Approach to Specifying Changes of Preferences German Consumers for the Iranian and U.S. Pistachios", Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 50, 1, 2019, 79-95. magiran.com/p1995289
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال