ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نفیسه صلاحی مقدم، روح الله رضایی، حسین شعبانعلی فمی، (1398). بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز، فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 50(1)، 147-160. magiran.com/p1995294
Nafiseh Salahimoghadam , Rohollah Rezaei, Hossein Shabanalifami, (2019). Studying the Effect of Social Capital on Knowledge Management in the Agriculture Jihad Organization in Alborz Province, Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 50(1), 147-160. magiran.com/p1995294
نفیسه صلاحی مقدم، روح الله رضایی، حسین شعبانعلی فمی، بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز. فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 1398؛ 50(1): 147-160. magiran.com/p1995294
Nafiseh Salahimoghadam , Rohollah Rezaei, Hossein Shabanalifami, Studying the Effect of Social Capital on Knowledge Management in the Agriculture Jihad Organization in Alborz Province, Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 2019; 50(1): 147-160. magiran.com/p1995294
نفیسه صلاحی مقدم، روح الله رضایی، حسین شعبانعلی فمی، "بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز"، فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 50، شماره 1 (1398): 147-160. magiran.com/p1995294
Nafiseh Salahimoghadam , Rohollah Rezaei, Hossein Shabanalifami, "Studying the Effect of Social Capital on Knowledge Management in the Agriculture Jihad Organization in Alborz Province", Iranian Journal of Agricultural Economics and Development 50, no.1 (2019): 147-160. magiran.com/p1995294
نفیسه صلاحی مقدم، روح الله رضایی، حسین شعبانعلی فمی، (1398). 'بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز'، فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 50(1)، صص.147-160. magiran.com/p1995294
Nafiseh Salahimoghadam , Rohollah Rezaei, Hossein Shabanalifami, (2019). 'Studying the Effect of Social Capital on Knowledge Management in the Agriculture Jihad Organization in Alborz Province', Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 50(1), pp.147-160. magiran.com/p1995294
نفیسه صلاحی مقدم؛ روح الله رضایی؛ حسین شعبانعلی فمی. "بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز". فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 50 ،1 ، 1398، 147-160. magiran.com/p1995294
Nafiseh Salahimoghadam ; Rohollah Rezaei; Hossein Shabanalifami. "Studying the Effect of Social Capital on Knowledge Management in the Agriculture Jihad Organization in Alborz Province", Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 50, 1, 2019, 147-160. magiran.com/p1995294
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال