ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالمطلب رضایی، سارا جلیلیان، (1398). بررسی عوامل راهبردی مدیریت گردشگری روستایی با استفاده از تکنیک SWOT و تشکیل ماتریس QSPM در استان کرمانشاه، فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 50(1)، 201-218. magiran.com/p1995298
Abdohmotaleb Rezaei , Sara Jalilian, (2019). The Investigating of Factors on Rural Tourism Management Strategy by Using SWOT Technique and QSPM Matrix in Kermanshah Province, Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 50(1), 201-218. magiran.com/p1995298
عبدالمطلب رضایی، سارا جلیلیان، بررسی عوامل راهبردی مدیریت گردشگری روستایی با استفاده از تکنیک SWOT و تشکیل ماتریس QSPM در استان کرمانشاه. فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 1398؛ 50(1): 201-218. magiran.com/p1995298
Abdohmotaleb Rezaei , Sara Jalilian, The Investigating of Factors on Rural Tourism Management Strategy by Using SWOT Technique and QSPM Matrix in Kermanshah Province, Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 2019; 50(1): 201-218. magiran.com/p1995298
عبدالمطلب رضایی، سارا جلیلیان، "بررسی عوامل راهبردی مدیریت گردشگری روستایی با استفاده از تکنیک SWOT و تشکیل ماتریس QSPM در استان کرمانشاه"، فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 50، شماره 1 (1398): 201-218. magiran.com/p1995298
Abdohmotaleb Rezaei , Sara Jalilian, "The Investigating of Factors on Rural Tourism Management Strategy by Using SWOT Technique and QSPM Matrix in Kermanshah Province", Iranian Journal of Agricultural Economics and Development 50, no.1 (2019): 201-218. magiran.com/p1995298
عبدالمطلب رضایی، سارا جلیلیان، (1398). 'بررسی عوامل راهبردی مدیریت گردشگری روستایی با استفاده از تکنیک SWOT و تشکیل ماتریس QSPM در استان کرمانشاه'، فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 50(1)، صص.201-218. magiran.com/p1995298
Abdohmotaleb Rezaei , Sara Jalilian, (2019). 'The Investigating of Factors on Rural Tourism Management Strategy by Using SWOT Technique and QSPM Matrix in Kermanshah Province', Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 50(1), pp.201-218. magiran.com/p1995298
عبدالمطلب رضایی؛ سارا جلیلیان. "بررسی عوامل راهبردی مدیریت گردشگری روستایی با استفاده از تکنیک SWOT و تشکیل ماتریس QSPM در استان کرمانشاه". فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 50 ،1 ، 1398، 201-218. magiran.com/p1995298
Abdohmotaleb Rezaei ; Sara Jalilian. "The Investigating of Factors on Rural Tourism Management Strategy by Using SWOT Technique and QSPM Matrix in Kermanshah Province", Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 50, 1, 2019, 201-218. magiran.com/p1995298
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال