ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد رضایی نهایی، حسن امینی، اتابک اسودی کرمانی، نیره دیده ور، بهنام امیری، محمد اکبری دیباور، (1398). جذب الکتریکی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در محیط کشت مایع، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 41(3)، 95-100. magiran.com/p1995337
Mohammad Reza Nahaei, , Hassan Amini, Atabak Asvadi Kermani, Naiereh Didevar, Behnam Amini, Mohammad Akbari Dibavar, (2019). Electrical Absorption of Staphylococcus aureus in Liquid Culture Medium, Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 41(3), 95-100. magiran.com/p1995337
محمد رضایی نهایی، حسن امینی، اتابک اسودی کرمانی، نیره دیده ور، بهنام امیری، محمد اکبری دیباور، جذب الکتریکی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در محیط کشت مایع. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 1398؛ 41(3): 95-100. magiran.com/p1995337
Mohammad Reza Nahaei, , Hassan Amini, Atabak Asvadi Kermani, Naiereh Didevar, Behnam Amini, Mohammad Akbari Dibavar, Electrical Absorption of Staphylococcus aureus in Liquid Culture Medium, Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 2019; 41(3): 95-100. magiran.com/p1995337
محمد رضایی نهایی، حسن امینی، اتابک اسودی کرمانی، نیره دیده ور، بهنام امیری، محمد اکبری دیباور، "جذب الکتریکی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در محیط کشت مایع"، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز 41، شماره 3 (1398): 95-100. magiran.com/p1995337
Mohammad Reza Nahaei, , Hassan Amini, Atabak Asvadi Kermani, Naiereh Didevar, Behnam Amini, Mohammad Akbari Dibavar, "Electrical Absorption of Staphylococcus aureus in Liquid Culture Medium", Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service 41, no.3 (2019): 95-100. magiran.com/p1995337
محمد رضایی نهایی، حسن امینی، اتابک اسودی کرمانی، نیره دیده ور، بهنام امیری، محمد اکبری دیباور، (1398). 'جذب الکتریکی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در محیط کشت مایع'، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 41(3)، صص.95-100. magiran.com/p1995337
Mohammad Reza Nahaei, , Hassan Amini, Atabak Asvadi Kermani, Naiereh Didevar, Behnam Amini, Mohammad Akbari Dibavar, (2019). 'Electrical Absorption of Staphylococcus aureus in Liquid Culture Medium', Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 41(3), pp.95-100. magiran.com/p1995337
محمد رضایی نهایی؛ حسن امینی؛ اتابک اسودی کرمانی؛ نیره دیده ور؛ بهنام امیری؛ محمد اکبری دیباور. "جذب الکتریکی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در محیط کشت مایع". مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 41 ،3 ، 1398، 95-100. magiran.com/p1995337
Mohammad Reza Nahaei; ; Hassan Amini; Atabak Asvadi Kermani; Naiereh Didevar; Behnam Amini; Mohammad Akbari Dibavar. "Electrical Absorption of Staphylococcus aureus in Liquid Culture Medium", Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 41, 3, 2019, 95-100. magiran.com/p1995337
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال