ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جوان رامون لونا، اوروزکو، مارکو آنتونیو گونزالز، راموس، گوادالوپه کالدرون، لیوا، لتیسیا رومانا گایتان، آلمن، فرناندو آرلانو، رودریگز، اسکار آنجل، گارسیا، فرانسیسکو جراردو ولیز، دراس ، (1398). مقایسه رقیق کننده های مختلف بر پایه لیپوزوم و زرده تخم مرغ برای سرد کردن و انجماد منی قوچ، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 20(2)، 126-130. magiran.com/p1995385
J. R. Luna, Orozco, M. A. Gonz?lez, Ramos, G. Calder?n, Leyva, L. R. Gayt?n, Alem?n, F. Arellano, Rodr?guez, O. ?ngel, Garc?a, F. G. Véliz, Deras orcid , (2019). Comparison of different diluents based on liposomes and egg yolk for ram semen cooling and cryopreservation, Iranian Journal of Veterinary Research, 20(2), 126-130. magiran.com/p1995385
جوان رامون لونا، اوروزکو، مارکو آنتونیو گونزالز، راموس، گوادالوپه کالدرون، لیوا، لتیسیا رومانا گایتان، آلمن، فرناندو آرلانو، رودریگز، اسکار آنجل، گارسیا، فرانسیسکو جراردو ولیز، دراس ، مقایسه رقیق کننده های مختلف بر پایه لیپوزوم و زرده تخم مرغ برای سرد کردن و انجماد منی قوچ. مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 1398؛ 20(2): 126-130. magiran.com/p1995385
J. R. Luna, Orozco, M. A. Gonz?lez, Ramos, G. Calder?n, Leyva, L. R. Gayt?n, Alem?n, F. Arellano, Rodr?guez, O. ?ngel, Garc?a, F. G. Véliz, Deras orcid , Comparison of different diluents based on liposomes and egg yolk for ram semen cooling and cryopreservation, Iranian Journal of Veterinary Research, 2019; 20(2): 126-130. magiran.com/p1995385
جوان رامون لونا، اوروزکو، مارکو آنتونیو گونزالز، راموس، گوادالوپه کالدرون، لیوا، لتیسیا رومانا گایتان، آلمن، فرناندو آرلانو، رودریگز، اسکار آنجل، گارسیا، فرانسیسکو جراردو ولیز، دراس ، "مقایسه رقیق کننده های مختلف بر پایه لیپوزوم و زرده تخم مرغ برای سرد کردن و انجماد منی قوچ"، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز 20، شماره 2 (1398): 126-130. magiran.com/p1995385
J. R. Luna, Orozco, M. A. Gonz?lez, Ramos, G. Calder?n, Leyva, L. R. Gayt?n, Alem?n, F. Arellano, Rodr?guez, O. ?ngel, Garc?a, F. G. Véliz, Deras orcid , "Comparison of different diluents based on liposomes and egg yolk for ram semen cooling and cryopreservation", Iranian Journal of Veterinary Research 20, no.2 (2019): 126-130. magiran.com/p1995385
جوان رامون لونا، اوروزکو، مارکو آنتونیو گونزالز، راموس، گوادالوپه کالدرون، لیوا، لتیسیا رومانا گایتان، آلمن، فرناندو آرلانو، رودریگز، اسکار آنجل، گارسیا، فرانسیسکو جراردو ولیز، دراس ، (1398). 'مقایسه رقیق کننده های مختلف بر پایه لیپوزوم و زرده تخم مرغ برای سرد کردن و انجماد منی قوچ'، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 20(2)، صص.126-130. magiran.com/p1995385
J. R. Luna, Orozco, M. A. Gonz?lez, Ramos, G. Calder?n, Leyva, L. R. Gayt?n, Alem?n, F. Arellano, Rodr?guez, O. ?ngel, Garc?a, F. G. Véliz, Deras orcid , (2019). 'Comparison of different diluents based on liposomes and egg yolk for ram semen cooling and cryopreservation', Iranian Journal of Veterinary Research, 20(2), pp.126-130. magiran.com/p1995385
جوان رامون لونا؛ اوروزکو؛ مارکو آنتونیو گونزالز؛ راموس؛ گوادالوپه کالدرون؛ لیوا؛ لتیسیا رومانا گایتان؛ آلمن؛ فرناندو آرلانو؛ رودریگز؛ اسکار آنجل؛ گارسیا؛ فرانسیسکو جراردو ولیز؛ دراس . "مقایسه رقیق کننده های مختلف بر پایه لیپوزوم و زرده تخم مرغ برای سرد کردن و انجماد منی قوچ". مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 20 ،2 ، 1398، 126-130. magiran.com/p1995385
J. R. Luna; Orozco; M. A. Gonz?lez; Ramos; G. Calder?n; Leyva; L. R. Gayt?n; Alem?n; F. Arellano; Rodr?guez; O. ?ngel; Garc?a; F. G. Véliz; Deras orcid . "Comparison of different diluents based on liposomes and egg yolk for ram semen cooling and cryopreservation", Iranian Journal of Veterinary Research, 20, 2, 2019, 126-130. magiran.com/p1995385
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال