ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رابعه حسامی، رسول انتظار مهدی، حمیدرضا خلخالی، امید اثنی عشری، (1398). میزان بقای 5 ساله بیماران مبتلا به سرطان معده و عوامل مرتبط با آن در استان آذربایجان غربی (1392-1390)، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 17(1)، 95-109. magiran.com/p1995439
Rabeae Hesami, Rasoul Entezar Mahdi, Hamid Reza Khalkhali, Omid Asnaashari, (2019). Five-year Survival Rate in Gastric Cancer Patients and its Related Factors in West Azerbijan Province, Iran During the Period 2011-2013, Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 17(1), 95-109. magiran.com/p1995439
رابعه حسامی، رسول انتظار مهدی، حمیدرضا خلخالی، امید اثنی عشری، میزان بقای 5 ساله بیماران مبتلا به سرطان معده و عوامل مرتبط با آن در استان آذربایجان غربی (1392-1390). مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 1398؛ 17(1): 95-109. magiran.com/p1995439
Rabeae Hesami, Rasoul Entezar Mahdi, Hamid Reza Khalkhali, Omid Asnaashari, Five-year Survival Rate in Gastric Cancer Patients and its Related Factors in West Azerbijan Province, Iran During the Period 2011-2013, Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 2019; 17(1): 95-109. magiran.com/p1995439
رابعه حسامی، رسول انتظار مهدی، حمیدرضا خلخالی، امید اثنی عشری، "میزان بقای 5 ساله بیماران مبتلا به سرطان معده و عوامل مرتبط با آن در استان آذربایجان غربی (1392-1390)"، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی 17، شماره 1 (1398): 95-109. magiran.com/p1995439
Rabeae Hesami, Rasoul Entezar Mahdi, Hamid Reza Khalkhali, Omid Asnaashari, "Five-year Survival Rate in Gastric Cancer Patients and its Related Factors in West Azerbijan Province, Iran During the Period 2011-2013", Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research 17, no.1 (2019): 95-109. magiran.com/p1995439
رابعه حسامی، رسول انتظار مهدی، حمیدرضا خلخالی، امید اثنی عشری، (1398). 'میزان بقای 5 ساله بیماران مبتلا به سرطان معده و عوامل مرتبط با آن در استان آذربایجان غربی (1392-1390)'، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 17(1)، صص.95-109. magiran.com/p1995439
Rabeae Hesami, Rasoul Entezar Mahdi, Hamid Reza Khalkhali, Omid Asnaashari, (2019). 'Five-year Survival Rate in Gastric Cancer Patients and its Related Factors in West Azerbijan Province, Iran During the Period 2011-2013', Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 17(1), pp.95-109. magiran.com/p1995439
رابعه حسامی؛ رسول انتظار مهدی؛ حمیدرضا خلخالی؛ امید اثنی عشری. "میزان بقای 5 ساله بیماران مبتلا به سرطان معده و عوامل مرتبط با آن در استان آذربایجان غربی (1392-1390)". مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 17 ،1 ، 1398، 95-109. magiran.com/p1995439
Rabeae Hesami; Rasoul Entezar Mahdi; Hamid Reza Khalkhali; Omid Asnaashari. "Five-year Survival Rate in Gastric Cancer Patients and its Related Factors in West Azerbijan Province, Iran During the Period 2011-2013", Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 17, 1, 2019, 95-109. magiran.com/p1995439
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال