ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حورالعین رضوانی، حسن صائمی، (1398). همبستگی تمایزیافتگی خود و نوروزگرایی با طلاق عاطفی در دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر، نشریه مدیریت ارتقای سلامت، 8(2)، 23-30. magiran.com/p1995460
Horalein Rezvani, Hassan Saemi, (2019). Correlation between Self-differentiation and Neuroticism with Emotional Divorce in married Students of Azad Shahr Azad University, Journal of Health Promotion Management, 8(2), 23-30. magiran.com/p1995460
حورالعین رضوانی، حسن صائمی، همبستگی تمایزیافتگی خود و نوروزگرایی با طلاق عاطفی در دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر. نشریه مدیریت ارتقای سلامت، 1398؛ 8(2): 23-30. magiran.com/p1995460
Horalein Rezvani, Hassan Saemi, Correlation between Self-differentiation and Neuroticism with Emotional Divorce in married Students of Azad Shahr Azad University, Journal of Health Promotion Management, 2019; 8(2): 23-30. magiran.com/p1995460
حورالعین رضوانی، حسن صائمی، "همبستگی تمایزیافتگی خود و نوروزگرایی با طلاق عاطفی در دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر"، نشریه مدیریت ارتقای سلامت 8، شماره 2 (1398): 23-30. magiran.com/p1995460
Horalein Rezvani, Hassan Saemi, "Correlation between Self-differentiation and Neuroticism with Emotional Divorce in married Students of Azad Shahr Azad University", Journal of Health Promotion Management 8, no.2 (2019): 23-30. magiran.com/p1995460
حورالعین رضوانی، حسن صائمی، (1398). 'همبستگی تمایزیافتگی خود و نوروزگرایی با طلاق عاطفی در دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر'، نشریه مدیریت ارتقای سلامت، 8(2)، صص.23-30. magiran.com/p1995460
Horalein Rezvani, Hassan Saemi, (2019). 'Correlation between Self-differentiation and Neuroticism with Emotional Divorce in married Students of Azad Shahr Azad University', Journal of Health Promotion Management, 8(2), pp.23-30. magiran.com/p1995460
حورالعین رضوانی؛ حسن صائمی. "همبستگی تمایزیافتگی خود و نوروزگرایی با طلاق عاطفی در دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر". نشریه مدیریت ارتقای سلامت، 8 ،2 ، 1398، 23-30. magiran.com/p1995460
Horalein Rezvani; Hassan Saemi. "Correlation between Self-differentiation and Neuroticism with Emotional Divorce in married Students of Azad Shahr Azad University", Journal of Health Promotion Management, 8, 2, 2019, 23-30. magiran.com/p1995460
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال