ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صبا سعدین، جواد عباس پور، (1398). مقایسه اثربخشی سامانه های پیشنهاددهنده مقاله های مرتبط در پایگاه های وب آو ساینس و گوگل اسکالر، فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، 53(1)، 1. magiran.com/p1995630
Saba Sasein, Javad Abbaspour , (2019). Comparing the effectiveness of related articles recommender systems in Web of Science and Google Scholar, Journal of Academic Librarianship and Information Research, 53(1), 1. magiran.com/p1995630
صبا سعدین، جواد عباس پور، مقایسه اثربخشی سامانه های پیشنهاددهنده مقاله های مرتبط در پایگاه های وب آو ساینس و گوگل اسکالر. فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، 1398؛ 53(1): 1. magiran.com/p1995630
Saba Sasein, Javad Abbaspour , Comparing the effectiveness of related articles recommender systems in Web of Science and Google Scholar, Journal of Academic Librarianship and Information Research, 2019; 53(1): 1. magiran.com/p1995630
صبا سعدین، جواد عباس پور، "مقایسه اثربخشی سامانه های پیشنهاددهنده مقاله های مرتبط در پایگاه های وب آو ساینس و گوگل اسکالر"، فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی 53، شماره 1 (1398): 1. magiran.com/p1995630
Saba Sasein, Javad Abbaspour , "Comparing the effectiveness of related articles recommender systems in Web of Science and Google Scholar", Journal of Academic Librarianship and Information Research 53, no.1 (2019): 1. magiran.com/p1995630
صبا سعدین، جواد عباس پور، (1398). 'مقایسه اثربخشی سامانه های پیشنهاددهنده مقاله های مرتبط در پایگاه های وب آو ساینس و گوگل اسکالر'، فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، 53(1)، صص.1. magiran.com/p1995630
Saba Sasein, Javad Abbaspour , (2019). 'Comparing the effectiveness of related articles recommender systems in Web of Science and Google Scholar', Journal of Academic Librarianship and Information Research, 53(1), pp.1. magiran.com/p1995630
صبا سعدین؛ جواد عباس پور. "مقایسه اثربخشی سامانه های پیشنهاددهنده مقاله های مرتبط در پایگاه های وب آو ساینس و گوگل اسکالر". فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، 53 ،1 ، 1398، 1. magiran.com/p1995630
Saba Sasein; Javad Abbaspour . "Comparing the effectiveness of related articles recommender systems in Web of Science and Google Scholar", Journal of Academic Librarianship and Information Research, 53, 1, 2019, 1. magiran.com/p1995630
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال