ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پیام کیهان فر، سعید اسدی، حمزه علی نورمحمدی، (1398). وضعیت توانمندسازی روانشناختی کتابداران کتابخانه های دانشگاهی تهران و رابطه آن با منابع خودکارآمدی، فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، 53(1)، 4. magiran.com/p1995633
Payam Keihanfar, Saeid Asadi , Hamzehali Nourmohammadi, (2019). A study on psychological empowerment of academic librarians and its relation with self-efficacy resources, Journal of Academic Librarianship and Information Research, 53(1), 4. magiran.com/p1995633
پیام کیهان فر، سعید اسدی، حمزه علی نورمحمدی، وضعیت توانمندسازی روانشناختی کتابداران کتابخانه های دانشگاهی تهران و رابطه آن با منابع خودکارآمدی. فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، 1398؛ 53(1): 4. magiran.com/p1995633
Payam Keihanfar, Saeid Asadi , Hamzehali Nourmohammadi, A study on psychological empowerment of academic librarians and its relation with self-efficacy resources, Journal of Academic Librarianship and Information Research, 2019; 53(1): 4. magiran.com/p1995633
پیام کیهان فر، سعید اسدی، حمزه علی نورمحمدی، "وضعیت توانمندسازی روانشناختی کتابداران کتابخانه های دانشگاهی تهران و رابطه آن با منابع خودکارآمدی"، فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی 53، شماره 1 (1398): 4. magiran.com/p1995633
Payam Keihanfar, Saeid Asadi , Hamzehali Nourmohammadi, "A study on psychological empowerment of academic librarians and its relation with self-efficacy resources", Journal of Academic Librarianship and Information Research 53, no.1 (2019): 4. magiran.com/p1995633
پیام کیهان فر، سعید اسدی، حمزه علی نورمحمدی، (1398). 'وضعیت توانمندسازی روانشناختی کتابداران کتابخانه های دانشگاهی تهران و رابطه آن با منابع خودکارآمدی'، فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، 53(1)، صص.4. magiran.com/p1995633
Payam Keihanfar, Saeid Asadi , Hamzehali Nourmohammadi, (2019). 'A study on psychological empowerment of academic librarians and its relation with self-efficacy resources', Journal of Academic Librarianship and Information Research, 53(1), pp.4. magiran.com/p1995633
پیام کیهان فر؛ سعید اسدی؛ حمزه علی نورمحمدی. "وضعیت توانمندسازی روانشناختی کتابداران کتابخانه های دانشگاهی تهران و رابطه آن با منابع خودکارآمدی". فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، 53 ،1 ، 1398، 4. magiran.com/p1995633
Payam Keihanfar; Saeid Asadi ; Hamzehali Nourmohammadi. "A study on psychological empowerment of academic librarians and its relation with self-efficacy resources", Journal of Academic Librarianship and Information Research, 53, 1, 2019, 4. magiran.com/p1995633
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال