ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیرا مرادی، رسول زوارقی، افشین حمدی پور، (1398). بررسی رفتار اطلاع یابی دانشجویان بر اساس بعد تعامل نظریه تغییر بنیادین: مطالعه موردی دانشجویان جدیدالورود کارشناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه تبریز، فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، 53(1)، 5. magiran.com/p1995634
Samira Moradi, Rasoul Zavaraqi , Afshin Hamdipour, (2019). Investigating the Interaction category in information seeking process based on Radical Change Theory: The case study of newcomer bachelor degree students of faculty of Education and Psychology of the University of Tabriz in cyberspace, Journal of Academic Librarianship and Information Research, 53(1), 5. magiran.com/p1995634
سمیرا مرادی، رسول زوارقی، افشین حمدی پور، بررسی رفتار اطلاع یابی دانشجویان بر اساس بعد تعامل نظریه تغییر بنیادین: مطالعه موردی دانشجویان جدیدالورود کارشناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه تبریز. فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، 1398؛ 53(1): 5. magiran.com/p1995634
Samira Moradi, Rasoul Zavaraqi , Afshin Hamdipour, Investigating the Interaction category in information seeking process based on Radical Change Theory: The case study of newcomer bachelor degree students of faculty of Education and Psychology of the University of Tabriz in cyberspace, Journal of Academic Librarianship and Information Research, 2019; 53(1): 5. magiran.com/p1995634
سمیرا مرادی، رسول زوارقی، افشین حمدی پور، "بررسی رفتار اطلاع یابی دانشجویان بر اساس بعد تعامل نظریه تغییر بنیادین: مطالعه موردی دانشجویان جدیدالورود کارشناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه تبریز"، فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی 53، شماره 1 (1398): 5. magiran.com/p1995634
Samira Moradi, Rasoul Zavaraqi , Afshin Hamdipour, "Investigating the Interaction category in information seeking process based on Radical Change Theory: The case study of newcomer bachelor degree students of faculty of Education and Psychology of the University of Tabriz in cyberspace", Journal of Academic Librarianship and Information Research 53, no.1 (2019): 5. magiran.com/p1995634
سمیرا مرادی، رسول زوارقی، افشین حمدی پور، (1398). 'بررسی رفتار اطلاع یابی دانشجویان بر اساس بعد تعامل نظریه تغییر بنیادین: مطالعه موردی دانشجویان جدیدالورود کارشناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه تبریز'، فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، 53(1)، صص.5. magiran.com/p1995634
Samira Moradi, Rasoul Zavaraqi , Afshin Hamdipour, (2019). 'Investigating the Interaction category in information seeking process based on Radical Change Theory: The case study of newcomer bachelor degree students of faculty of Education and Psychology of the University of Tabriz in cyberspace', Journal of Academic Librarianship and Information Research, 53(1), pp.5. magiran.com/p1995634
سمیرا مرادی؛ رسول زوارقی؛ افشین حمدی پور. "بررسی رفتار اطلاع یابی دانشجویان بر اساس بعد تعامل نظریه تغییر بنیادین: مطالعه موردی دانشجویان جدیدالورود کارشناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه تبریز". فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، 53 ،1 ، 1398، 5. magiran.com/p1995634
Samira Moradi; Rasoul Zavaraqi ; Afshin Hamdipour. "Investigating the Interaction category in information seeking process based on Radical Change Theory: The case study of newcomer bachelor degree students of faculty of Education and Psychology of the University of Tabriz in cyberspace", Journal of Academic Librarianship and Information Research, 53, 1, 2019, 5. magiran.com/p1995634
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال