ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین وکیلی مفرد، راضیه بهرامیان، نسیم انصاری، سهیلا پناهی، لیلا معصومی، (1398). بررسی تاثیر اطلاع درمانی غیرحضوری بر کاهش میزان اختلالات اضطرابی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان، فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، 53(1)، 6. magiran.com/p1995635
Hossein Vakilimofrad, Razieh Bahramian , Nasim Ansari, Soheila Panahi, Liyla Masoumi, (2019). The Effect of Distant Information Therapy on decreasing anxiety disorders of students of the hamadan University of Medical Sciences, Journal of Academic Librarianship and Information Research, 53(1), 6. magiran.com/p1995635
حسین وکیلی مفرد، راضیه بهرامیان، نسیم انصاری، سهیلا پناهی، لیلا معصومی، بررسی تاثیر اطلاع درمانی غیرحضوری بر کاهش میزان اختلالات اضطرابی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان. فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، 1398؛ 53(1): 6. magiran.com/p1995635
Hossein Vakilimofrad, Razieh Bahramian , Nasim Ansari, Soheila Panahi, Liyla Masoumi, The Effect of Distant Information Therapy on decreasing anxiety disorders of students of the hamadan University of Medical Sciences, Journal of Academic Librarianship and Information Research, 2019; 53(1): 6. magiran.com/p1995635
حسین وکیلی مفرد، راضیه بهرامیان، نسیم انصاری، سهیلا پناهی، لیلا معصومی، "بررسی تاثیر اطلاع درمانی غیرحضوری بر کاهش میزان اختلالات اضطرابی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان"، فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی 53، شماره 1 (1398): 6. magiran.com/p1995635
Hossein Vakilimofrad, Razieh Bahramian , Nasim Ansari, Soheila Panahi, Liyla Masoumi, "The Effect of Distant Information Therapy on decreasing anxiety disorders of students of the hamadan University of Medical Sciences", Journal of Academic Librarianship and Information Research 53, no.1 (2019): 6. magiran.com/p1995635
حسین وکیلی مفرد، راضیه بهرامیان، نسیم انصاری، سهیلا پناهی، لیلا معصومی، (1398). 'بررسی تاثیر اطلاع درمانی غیرحضوری بر کاهش میزان اختلالات اضطرابی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان'، فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، 53(1)، صص.6. magiran.com/p1995635
Hossein Vakilimofrad, Razieh Bahramian , Nasim Ansari, Soheila Panahi, Liyla Masoumi, (2019). 'The Effect of Distant Information Therapy on decreasing anxiety disorders of students of the hamadan University of Medical Sciences', Journal of Academic Librarianship and Information Research, 53(1), pp.6. magiran.com/p1995635
حسین وکیلی مفرد؛ راضیه بهرامیان؛ نسیم انصاری؛ سهیلا پناهی؛ لیلا معصومی. "بررسی تاثیر اطلاع درمانی غیرحضوری بر کاهش میزان اختلالات اضطرابی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان". فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، 53 ،1 ، 1398، 6. magiran.com/p1995635
Hossein Vakilimofrad; Razieh Bahramian ; Nasim Ansari; Soheila Panahi; Liyla Masoumi. "The Effect of Distant Information Therapy on decreasing anxiety disorders of students of the hamadan University of Medical Sciences", Journal of Academic Librarianship and Information Research, 53, 1, 2019, 6. magiran.com/p1995635
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال