ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی شکوری، (1397). بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رضایتمندی بیمه شدگان سا زمان تامین اجتماعی از مقررات قانونی مربوط به نقل و انتقال سوابق بیمه ای از سایر صندوقهای بازنشستگی، فصلنامه تامین اجتماعی، 15(1)، 137-155. magiran.com/p1995642
Mehdi Shakoori , (2019). Investigation of Social Factors Affecting the Satisfaction of Insured Persons with Social Security organization from the Legal Provisions Relating to the Transfer of Insurance Records from Other Pension funds, , 15(1), 137-155. magiran.com/p1995642
مهدی شکوری، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رضایتمندی بیمه شدگان سا زمان تامین اجتماعی از مقررات قانونی مربوط به نقل و انتقال سوابق بیمه ای از سایر صندوقهای بازنشستگی. فصلنامه تامین اجتماعی، 1397؛ 15(1): 137-155. magiran.com/p1995642
Mehdi Shakoori , Investigation of Social Factors Affecting the Satisfaction of Insured Persons with Social Security organization from the Legal Provisions Relating to the Transfer of Insurance Records from Other Pension funds, , 2019; 15(1): 137-155. magiran.com/p1995642
مهدی شکوری، "بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رضایتمندی بیمه شدگان سا زمان تامین اجتماعی از مقررات قانونی مربوط به نقل و انتقال سوابق بیمه ای از سایر صندوقهای بازنشستگی"، فصلنامه تامین اجتماعی 15، شماره 1 (1397): 137-155. magiran.com/p1995642
Mehdi Shakoori , "Investigation of Social Factors Affecting the Satisfaction of Insured Persons with Social Security organization from the Legal Provisions Relating to the Transfer of Insurance Records from Other Pension funds", 15, no.1 (2019): 137-155. magiran.com/p1995642
مهدی شکوری، (1397). 'بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رضایتمندی بیمه شدگان سا زمان تامین اجتماعی از مقررات قانونی مربوط به نقل و انتقال سوابق بیمه ای از سایر صندوقهای بازنشستگی'، فصلنامه تامین اجتماعی، 15(1)، صص.137-155. magiran.com/p1995642
Mehdi Shakoori , (2019). 'Investigation of Social Factors Affecting the Satisfaction of Insured Persons with Social Security organization from the Legal Provisions Relating to the Transfer of Insurance Records from Other Pension funds', , 15(1), pp.137-155. magiran.com/p1995642
مهدی شکوری. "بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رضایتمندی بیمه شدگان سا زمان تامین اجتماعی از مقررات قانونی مربوط به نقل و انتقال سوابق بیمه ای از سایر صندوقهای بازنشستگی". فصلنامه تامین اجتماعی، 15 ،1 ، 1397، 137-155. magiran.com/p1995642
Mehdi Shakoori . "Investigation of Social Factors Affecting the Satisfaction of Insured Persons with Social Security organization from the Legal Provisions Relating to the Transfer of Insurance Records from Other Pension funds", , 15, 1, 2019, 137-155. magiran.com/p1995642
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال