ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حامد مسکوب، سید محمد باقر حجتی ، مهدی مهریزی، (1398). بررسی تاثیر متعلق معرفت در اخلاق از منظر قرآن کریم، مجله آموزه های قرآنی، 29، 3-30. magiran.com/p1995703
Hamed Maskoob, Sayyed Muhammad Baqer Hujjati , Mahdi Mehrizi, (2019). The Examination of the Impact of the Object of Knowledge on Ethics from the View of the Noble Quran, , 29, 3-30. magiran.com/p1995703
حامد مسکوب، سید محمد باقر حجتی ، مهدی مهریزی، بررسی تاثیر متعلق معرفت در اخلاق از منظر قرآن کریم. مجله آموزه های قرآنی، 1398؛ 29: 3-30. magiran.com/p1995703
Hamed Maskoob, Sayyed Muhammad Baqer Hujjati , Mahdi Mehrizi, The Examination of the Impact of the Object of Knowledge on Ethics from the View of the Noble Quran, , 2019; 29: 3-30. magiran.com/p1995703
حامد مسکوب، سید محمد باقر حجتی ، مهدی مهریزی، "بررسی تاثیر متعلق معرفت در اخلاق از منظر قرآن کریم"، مجله آموزه های قرآنی ،29 (1398): 3-30. magiran.com/p1995703
Hamed Maskoob, Sayyed Muhammad Baqer Hujjati , Mahdi Mehrizi, "The Examination of the Impact of the Object of Knowledge on Ethics from the View of the Noble Quran", no. 29 (2019): 3-30. magiran.com/p1995703
حامد مسکوب، سید محمد باقر حجتی ، مهدی مهریزی، (1398). 'بررسی تاثیر متعلق معرفت در اخلاق از منظر قرآن کریم'، مجله آموزه های قرآنی، 29، صص.3-30. magiran.com/p1995703
Hamed Maskoob, Sayyed Muhammad Baqer Hujjati , Mahdi Mehrizi, (2019). 'The Examination of the Impact of the Object of Knowledge on Ethics from the View of the Noble Quran', , 29, pp.3-30. magiran.com/p1995703
حامد مسکوب؛ سید محمد باقر حجتی ؛ مهدی مهریزی. "بررسی تاثیر متعلق معرفت در اخلاق از منظر قرآن کریم". مجله آموزه های قرآنی، 29 ، 1398، 3-30. magiran.com/p1995703
Hamed Maskoob; Sayyed Muhammad Baqer Hujjati ; Mahdi Mehrizi. "The Examination of the Impact of the Object of Knowledge on Ethics from the View of the Noble Quran", , 29, 2019, 3-30. magiran.com/p1995703
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال