ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد تقی دیاری بیدگلی، محمد هادی مفتح، نعمت الله فیروزی ، (1398). بایسته های مدیریتی در تبلیغ راهبردی کل نگر از منظر قرآن کریم، مجله آموزه های قرآنی، 29، 31-58. magiran.com/p1995710
Muhammad Taqi Diyari Bidgoli, Muhammad Hadi Mofatteh, Nemat Allah Firouzi , (2019). The Management Obligations in the Holistic Strategic Propagation from the Perspective of the Noble Quran, , 29, 31-58. magiran.com/p1995710
محمد تقی دیاری بیدگلی، محمد هادی مفتح، نعمت الله فیروزی ، بایسته های مدیریتی در تبلیغ راهبردی کل نگر از منظر قرآن کریم. مجله آموزه های قرآنی، 1398؛ 29: 31-58. magiran.com/p1995710
Muhammad Taqi Diyari Bidgoli, Muhammad Hadi Mofatteh, Nemat Allah Firouzi , The Management Obligations in the Holistic Strategic Propagation from the Perspective of the Noble Quran, , 2019; 29: 31-58. magiran.com/p1995710
محمد تقی دیاری بیدگلی، محمد هادی مفتح، نعمت الله فیروزی ، "بایسته های مدیریتی در تبلیغ راهبردی کل نگر از منظر قرآن کریم"، مجله آموزه های قرآنی ،29 (1398): 31-58. magiran.com/p1995710
Muhammad Taqi Diyari Bidgoli, Muhammad Hadi Mofatteh, Nemat Allah Firouzi , "The Management Obligations in the Holistic Strategic Propagation from the Perspective of the Noble Quran", no. 29 (2019): 31-58. magiran.com/p1995710
محمد تقی دیاری بیدگلی، محمد هادی مفتح، نعمت الله فیروزی ، (1398). 'بایسته های مدیریتی در تبلیغ راهبردی کل نگر از منظر قرآن کریم'، مجله آموزه های قرآنی، 29، صص.31-58. magiran.com/p1995710
Muhammad Taqi Diyari Bidgoli, Muhammad Hadi Mofatteh, Nemat Allah Firouzi , (2019). 'The Management Obligations in the Holistic Strategic Propagation from the Perspective of the Noble Quran', , 29, pp.31-58. magiran.com/p1995710
محمد تقی دیاری بیدگلی؛ محمد هادی مفتح؛ نعمت الله فیروزی . "بایسته های مدیریتی در تبلیغ راهبردی کل نگر از منظر قرآن کریم". مجله آموزه های قرآنی، 29 ، 1398، 31-58. magiran.com/p1995710
Muhammad Taqi Diyari Bidgoli; Muhammad Hadi Mofatteh; Nemat Allah Firouzi . "The Management Obligations in the Holistic Strategic Propagation from the Perspective of the Noble Quran", , 29, 2019, 31-58. magiran.com/p1995710
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال