ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سجاد توکلی، محمدحسین امین فر، (1398). مدل سازی فیزیکی مقاومت بیرون کشیدگی میل مهار در خاک ماسه ای به کمک جعبه برش بزرگ مقیاس، نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز، 49(1)، 35-45. magiran.com/p1996010
Sajad Tavakoli, Mohammad Hosein Aminfar , (2019). Physical Modelling of Pull-out Resistance in Sandy Soil by Using Large Shear Box, Journal of Civil and Environmental Engineering University of Tabriz, 49(1), 35-45. magiran.com/p1996010
سجاد توکلی، محمدحسین امین فر، مدل سازی فیزیکی مقاومت بیرون کشیدگی میل مهار در خاک ماسه ای به کمک جعبه برش بزرگ مقیاس. نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز، 1398؛ 49(1): 35-45. magiran.com/p1996010
Sajad Tavakoli, Mohammad Hosein Aminfar , Physical Modelling of Pull-out Resistance in Sandy Soil by Using Large Shear Box, Journal of Civil and Environmental Engineering University of Tabriz, 2019; 49(1): 35-45. magiran.com/p1996010
سجاد توکلی، محمدحسین امین فر، "مدل سازی فیزیکی مقاومت بیرون کشیدگی میل مهار در خاک ماسه ای به کمک جعبه برش بزرگ مقیاس"، نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز 49، شماره 1 (1398): 35-45. magiran.com/p1996010
Sajad Tavakoli, Mohammad Hosein Aminfar , "Physical Modelling of Pull-out Resistance in Sandy Soil by Using Large Shear Box", Journal of Civil and Environmental Engineering University of Tabriz 49, no.1 (2019): 35-45. magiran.com/p1996010
سجاد توکلی، محمدحسین امین فر، (1398). 'مدل سازی فیزیکی مقاومت بیرون کشیدگی میل مهار در خاک ماسه ای به کمک جعبه برش بزرگ مقیاس'، نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز، 49(1)، صص.35-45. magiran.com/p1996010
Sajad Tavakoli, Mohammad Hosein Aminfar , (2019). 'Physical Modelling of Pull-out Resistance in Sandy Soil by Using Large Shear Box', Journal of Civil and Environmental Engineering University of Tabriz, 49(1), pp.35-45. magiran.com/p1996010
سجاد توکلی؛ محمدحسین امین فر. "مدل سازی فیزیکی مقاومت بیرون کشیدگی میل مهار در خاک ماسه ای به کمک جعبه برش بزرگ مقیاس". نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز، 49 ،1 ، 1398، 35-45. magiran.com/p1996010
Sajad Tavakoli; Mohammad Hosein Aminfar . "Physical Modelling of Pull-out Resistance in Sandy Soil by Using Large Shear Box", Journal of Civil and Environmental Engineering University of Tabriz, 49, 1, 2019, 35-45. magiran.com/p1996010
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال