ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محبوبه قنبری، سجاد جدی، رضا نوروزی راد، اصغر قاسمی، (1398). اثر کم کاری تیروئید مادرزادی گذرا بر استرس اکسیداتیو در بافت قلبی موش های صحرایی نر بالغ، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 21(1)، 1-8. magiran.com/p1996134
Mahboubeh Ghanbari, Sajad Jeddi, Reza Norouzirad, Asghar Ghasemi, (2019). Effect of Transient Congenital Hypothyroidism on Oxidative Stress in Cardiac Tissue of Adult Male Rats, Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 21(1), 1-8. magiran.com/p1996134
محبوبه قنبری، سجاد جدی، رضا نوروزی راد، اصغر قاسمی، اثر کم کاری تیروئید مادرزادی گذرا بر استرس اکسیداتیو در بافت قلبی موش های صحرایی نر بالغ. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 1398؛ 21(1): 1-8. magiran.com/p1996134
Mahboubeh Ghanbari, Sajad Jeddi, Reza Norouzirad, Asghar Ghasemi, Effect of Transient Congenital Hypothyroidism on Oxidative Stress in Cardiac Tissue of Adult Male Rats, Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 2019; 21(1): 1-8. magiran.com/p1996134
محبوبه قنبری، سجاد جدی، رضا نوروزی راد، اصغر قاسمی، "اثر کم کاری تیروئید مادرزادی گذرا بر استرس اکسیداتیو در بافت قلبی موش های صحرایی نر بالغ"، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران 21، شماره 1 (1398): 1-8. magiran.com/p1996134
Mahboubeh Ghanbari, Sajad Jeddi, Reza Norouzirad, Asghar Ghasemi, "Effect of Transient Congenital Hypothyroidism on Oxidative Stress in Cardiac Tissue of Adult Male Rats", Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism 21, no.1 (2019): 1-8. magiran.com/p1996134
محبوبه قنبری، سجاد جدی، رضا نوروزی راد، اصغر قاسمی، (1398). 'اثر کم کاری تیروئید مادرزادی گذرا بر استرس اکسیداتیو در بافت قلبی موش های صحرایی نر بالغ'، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 21(1)، صص.1-8. magiran.com/p1996134
Mahboubeh Ghanbari, Sajad Jeddi, Reza Norouzirad, Asghar Ghasemi, (2019). 'Effect of Transient Congenital Hypothyroidism on Oxidative Stress in Cardiac Tissue of Adult Male Rats', Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 21(1), pp.1-8. magiran.com/p1996134
محبوبه قنبری؛ سجاد جدی؛ رضا نوروزی راد؛ اصغر قاسمی. "اثر کم کاری تیروئید مادرزادی گذرا بر استرس اکسیداتیو در بافت قلبی موش های صحرایی نر بالغ". مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 21 ،1 ، 1398، 1-8. magiran.com/p1996134
Mahboubeh Ghanbari; Sajad Jeddi; Reza Norouzirad; Asghar Ghasemi. "Effect of Transient Congenital Hypothyroidism on Oxidative Stress in Cardiac Tissue of Adult Male Rats", Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 21, 1, 2019, 1-8. magiran.com/p1996134
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال