ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمانه فراحتی، سید رضا عطارزاده حسینی، مهتاب معظمی، مهدی حسن زاده دلویی، شیما حسن زاده دلویی، (1398). مقایسه دو برنامه ی تمرین ورزشی تداومی با شدت متوسط و تناوبی شدید بر سطح سلول های پیش ساز اندوتلیال زنان دارای اضافه وزن، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 21(1)، 37-45. magiran.com/p1996138
Samaneh Farahati, Seyed Reza Attarzadeh Hosseini, Mahtab Moazzami, Mahdi Hasanzadeh Daloee, Shima Hasanzadeh Daloee, (2019). The Impact of High-Intensity Interval Training Versus Moderate-Intensity Continuous Training on Endothelial Progenitor Cells in Overweight Women, Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 21(1), 37-45. magiran.com/p1996138
سمانه فراحتی، سید رضا عطارزاده حسینی، مهتاب معظمی، مهدی حسن زاده دلویی، شیما حسن زاده دلویی، مقایسه دو برنامه ی تمرین ورزشی تداومی با شدت متوسط و تناوبی شدید بر سطح سلول های پیش ساز اندوتلیال زنان دارای اضافه وزن. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 1398؛ 21(1): 37-45. magiran.com/p1996138
Samaneh Farahati, Seyed Reza Attarzadeh Hosseini, Mahtab Moazzami, Mahdi Hasanzadeh Daloee, Shima Hasanzadeh Daloee, The Impact of High-Intensity Interval Training Versus Moderate-Intensity Continuous Training on Endothelial Progenitor Cells in Overweight Women, Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 2019; 21(1): 37-45. magiran.com/p1996138
سمانه فراحتی، سید رضا عطارزاده حسینی، مهتاب معظمی، مهدی حسن زاده دلویی، شیما حسن زاده دلویی، "مقایسه دو برنامه ی تمرین ورزشی تداومی با شدت متوسط و تناوبی شدید بر سطح سلول های پیش ساز اندوتلیال زنان دارای اضافه وزن"، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران 21، شماره 1 (1398): 37-45. magiran.com/p1996138
Samaneh Farahati, Seyed Reza Attarzadeh Hosseini, Mahtab Moazzami, Mahdi Hasanzadeh Daloee, Shima Hasanzadeh Daloee, "The Impact of High-Intensity Interval Training Versus Moderate-Intensity Continuous Training on Endothelial Progenitor Cells in Overweight Women", Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism 21, no.1 (2019): 37-45. magiran.com/p1996138
سمانه فراحتی، سید رضا عطارزاده حسینی، مهتاب معظمی، مهدی حسن زاده دلویی، شیما حسن زاده دلویی، (1398). 'مقایسه دو برنامه ی تمرین ورزشی تداومی با شدت متوسط و تناوبی شدید بر سطح سلول های پیش ساز اندوتلیال زنان دارای اضافه وزن'، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 21(1)، صص.37-45. magiran.com/p1996138
Samaneh Farahati, Seyed Reza Attarzadeh Hosseini, Mahtab Moazzami, Mahdi Hasanzadeh Daloee, Shima Hasanzadeh Daloee, (2019). 'The Impact of High-Intensity Interval Training Versus Moderate-Intensity Continuous Training on Endothelial Progenitor Cells in Overweight Women', Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 21(1), pp.37-45. magiran.com/p1996138
سمانه فراحتی؛ سید رضا عطارزاده حسینی؛ مهتاب معظمی؛ مهدی حسن زاده دلویی؛ شیما حسن زاده دلویی. "مقایسه دو برنامه ی تمرین ورزشی تداومی با شدت متوسط و تناوبی شدید بر سطح سلول های پیش ساز اندوتلیال زنان دارای اضافه وزن". مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 21 ،1 ، 1398، 37-45. magiran.com/p1996138
Samaneh Farahati; Seyed Reza Attarzadeh Hosseini; Mahtab Moazzami; Mahdi Hasanzadeh Daloee; Shima Hasanzadeh Daloee. "The Impact of High-Intensity Interval Training Versus Moderate-Intensity Continuous Training on Endothelial Progenitor Cells in Overweight Women", Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 21, 1, 2019, 37-45. magiran.com/p1996138
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال