ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هادی نیک نژاد، حسن پاسالاری، مجتبی یگانه بادی، جمیله ابوالقاسمی، رضا قاسم نژاد، مهدی فرزادکیا، (1398). بررسی مدیریت پسماندهای پزشکی مراکز بهداشتی و درمانی، مطب ها، درمانگاه ها، و آزمایشگاه های شهرستان محمودآباد، مازندران، فصلنامه سلامت و محیط زیست، 12(1)، 75-86. magiran.com/p1996151
H Nik Nejad, H Pasalari, M Yegane Badi, J Abolghasemi, R Ghasem Nejad, M Farzadkia, (2019). Medical waste management at health-care centers, clinics, and laboratories; Mahmoud Abad, Mazandaran, Iranian Journal of Health and Environment, 12(1), 75-86. magiran.com/p1996151
هادی نیک نژاد، حسن پاسالاری، مجتبی یگانه بادی، جمیله ابوالقاسمی، رضا قاسم نژاد، مهدی فرزادکیا، بررسی مدیریت پسماندهای پزشکی مراکز بهداشتی و درمانی، مطب ها، درمانگاه ها، و آزمایشگاه های شهرستان محمودآباد، مازندران. فصلنامه سلامت و محیط زیست، 1398؛ 12(1): 75-86. magiran.com/p1996151
H Nik Nejad, H Pasalari, M Yegane Badi, J Abolghasemi, R Ghasem Nejad, M Farzadkia, Medical waste management at health-care centers, clinics, and laboratories; Mahmoud Abad, Mazandaran, Iranian Journal of Health and Environment, 2019; 12(1): 75-86. magiran.com/p1996151
هادی نیک نژاد، حسن پاسالاری، مجتبی یگانه بادی، جمیله ابوالقاسمی، رضا قاسم نژاد، مهدی فرزادکیا، "بررسی مدیریت پسماندهای پزشکی مراکز بهداشتی و درمانی، مطب ها، درمانگاه ها، و آزمایشگاه های شهرستان محمودآباد، مازندران"، فصلنامه سلامت و محیط زیست 12، شماره 1 (1398): 75-86. magiran.com/p1996151
H Nik Nejad, H Pasalari, M Yegane Badi, J Abolghasemi, R Ghasem Nejad, M Farzadkia, "Medical waste management at health-care centers, clinics, and laboratories; Mahmoud Abad, Mazandaran", Iranian Journal of Health and Environment 12, no.1 (2019): 75-86. magiran.com/p1996151
هادی نیک نژاد، حسن پاسالاری، مجتبی یگانه بادی، جمیله ابوالقاسمی، رضا قاسم نژاد، مهدی فرزادکیا، (1398). 'بررسی مدیریت پسماندهای پزشکی مراکز بهداشتی و درمانی، مطب ها، درمانگاه ها، و آزمایشگاه های شهرستان محمودآباد، مازندران'، فصلنامه سلامت و محیط زیست، 12(1)، صص.75-86. magiran.com/p1996151
H Nik Nejad, H Pasalari, M Yegane Badi, J Abolghasemi, R Ghasem Nejad, M Farzadkia, (2019). 'Medical waste management at health-care centers, clinics, and laboratories; Mahmoud Abad, Mazandaran', Iranian Journal of Health and Environment, 12(1), pp.75-86. magiran.com/p1996151
هادی نیک نژاد؛ حسن پاسالاری؛ مجتبی یگانه بادی؛ جمیله ابوالقاسمی؛ رضا قاسم نژاد؛ مهدی فرزادکیا. "بررسی مدیریت پسماندهای پزشکی مراکز بهداشتی و درمانی، مطب ها، درمانگاه ها، و آزمایشگاه های شهرستان محمودآباد، مازندران". فصلنامه سلامت و محیط زیست، 12 ،1 ، 1398، 75-86. magiran.com/p1996151
H Nik Nejad; H Pasalari; M Yegane Badi; J Abolghasemi; R Ghasem Nejad; M Farzadkia. "Medical waste management at health-care centers, clinics, and laboratories; Mahmoud Abad, Mazandaran", Iranian Journal of Health and Environment, 12, 1, 2019, 75-86. magiran.com/p1996151
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال