ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عصمت نوشادی، اصغر عرشی، اسماعیل محمودی، حسن جمشیدیان، مینا دهقانی سامانی، رسول هاشم زهی، مهدی فدایی، (1398). مروری بر بیوژنز میتوکندریایی و دفاع سلولی، فصلنامه خون، 16(2)، 149-159. magiran.com/p1996165
E. Noshadi, A. Arshi, E. Mahmoudi, H. Jamshidian, M. Dehghani, Samani, R. Hashemzehi, M. Fadaei, (2019). A Review of Mitochondrial Biogenesis and Cellular Response, Scientific Journal of Iranian Blood Transfusion Organization, 16(2), 149-159. magiran.com/p1996165
عصمت نوشادی، اصغر عرشی، اسماعیل محمودی، حسن جمشیدیان، مینا دهقانی سامانی، رسول هاشم زهی، مهدی فدایی، مروری بر بیوژنز میتوکندریایی و دفاع سلولی. فصلنامه خون، 1398؛ 16(2): 149-159. magiran.com/p1996165
E. Noshadi, A. Arshi, E. Mahmoudi, H. Jamshidian, M. Dehghani, Samani, R. Hashemzehi, M. Fadaei, A Review of Mitochondrial Biogenesis and Cellular Response, Scientific Journal of Iranian Blood Transfusion Organization, 2019; 16(2): 149-159. magiran.com/p1996165
عصمت نوشادی، اصغر عرشی، اسماعیل محمودی، حسن جمشیدیان، مینا دهقانی سامانی، رسول هاشم زهی، مهدی فدایی، "مروری بر بیوژنز میتوکندریایی و دفاع سلولی"، فصلنامه خون 16، شماره 2 (1398): 149-159. magiran.com/p1996165
E. Noshadi, A. Arshi, E. Mahmoudi, H. Jamshidian, M. Dehghani, Samani, R. Hashemzehi, M. Fadaei, "A Review of Mitochondrial Biogenesis and Cellular Response", Scientific Journal of Iranian Blood Transfusion Organization 16, no.2 (2019): 149-159. magiran.com/p1996165
عصمت نوشادی، اصغر عرشی، اسماعیل محمودی، حسن جمشیدیان، مینا دهقانی سامانی، رسول هاشم زهی، مهدی فدایی، (1398). 'مروری بر بیوژنز میتوکندریایی و دفاع سلولی'، فصلنامه خون، 16(2)، صص.149-159. magiran.com/p1996165
E. Noshadi, A. Arshi, E. Mahmoudi, H. Jamshidian, M. Dehghani, Samani, R. Hashemzehi, M. Fadaei, (2019). 'A Review of Mitochondrial Biogenesis and Cellular Response', Scientific Journal of Iranian Blood Transfusion Organization, 16(2), pp.149-159. magiran.com/p1996165
عصمت نوشادی؛ اصغر عرشی؛ اسماعیل محمودی؛ حسن جمشیدیان؛ مینا دهقانی سامانی؛ رسول هاشم زهی؛ مهدی فدایی. "مروری بر بیوژنز میتوکندریایی و دفاع سلولی". فصلنامه خون، 16 ،2 ، 1398، 149-159. magiran.com/p1996165
E. Noshadi; A. Arshi; E. Mahmoudi; H. Jamshidian; M. Dehghani; Samani; R. Hashemzehi; M. Fadaei. "A Review of Mitochondrial Biogenesis and Cellular Response", Scientific Journal of Iranian Blood Transfusion Organization, 16, 2, 2019, 149-159. magiran.com/p1996165
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال