ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیر قنبری همایکوه، محسن ایمانی نایینی، اکبر صالحی، ایران دخت فیاض، (1397). نسبت علم و دین در فلسفه ایان باربور و نقد آن از منظر استاد مرتضی مطهری، مجله پژوهش های علم و دین، 9(2)، 49-71. magiran.com/p1996181
Amir Ghanbari Homaikooh, Irandokht Fayyaz , Mohsen Imani Naini, Akbar Salehi, (2019). The relation between science and religion in the philosophy of Ian Barbour and its critique from the perspective of Professor Mortaza Motahhari, Journal of Research in Religion and Science, 9(2), 49-71. magiran.com/p1996181
امیر قنبری همایکوه، محسن ایمانی نایینی، اکبر صالحی، ایران دخت فیاض، نسبت علم و دین در فلسفه ایان باربور و نقد آن از منظر استاد مرتضی مطهری. مجله پژوهش های علم و دین، 1397؛ 9(2): 49-71. magiran.com/p1996181
Amir Ghanbari Homaikooh, Irandokht Fayyaz , Mohsen Imani Naini, Akbar Salehi, The relation between science and religion in the philosophy of Ian Barbour and its critique from the perspective of Professor Mortaza Motahhari, Journal of Research in Religion and Science, 2019; 9(2): 49-71. magiran.com/p1996181
امیر قنبری همایکوه، محسن ایمانی نایینی، اکبر صالحی، ایران دخت فیاض، "نسبت علم و دین در فلسفه ایان باربور و نقد آن از منظر استاد مرتضی مطهری"، مجله پژوهش های علم و دین 9، شماره 2 (1397): 49-71. magiran.com/p1996181
Amir Ghanbari Homaikooh, Irandokht Fayyaz , Mohsen Imani Naini, Akbar Salehi, "The relation between science and religion in the philosophy of Ian Barbour and its critique from the perspective of Professor Mortaza Motahhari", Journal of Research in Religion and Science 9, no.2 (2019): 49-71. magiran.com/p1996181
امیر قنبری همایکوه، محسن ایمانی نایینی، اکبر صالحی، ایران دخت فیاض، (1397). 'نسبت علم و دین در فلسفه ایان باربور و نقد آن از منظر استاد مرتضی مطهری'، مجله پژوهش های علم و دین، 9(2)، صص.49-71. magiran.com/p1996181
Amir Ghanbari Homaikooh, Irandokht Fayyaz , Mohsen Imani Naini, Akbar Salehi, (2019). 'The relation between science and religion in the philosophy of Ian Barbour and its critique from the perspective of Professor Mortaza Motahhari', Journal of Research in Religion and Science, 9(2), pp.49-71. magiran.com/p1996181
امیر قنبری همایکوه؛ محسن ایمانی نایینی؛ اکبر صالحی؛ ایران دخت فیاض. "نسبت علم و دین در فلسفه ایان باربور و نقد آن از منظر استاد مرتضی مطهری". مجله پژوهش های علم و دین، 9 ،2 ، 1397، 49-71. magiran.com/p1996181
Amir Ghanbari Homaikooh; Irandokht Fayyaz ; Mohsen Imani Naini; Akbar Salehi. "The relation between science and religion in the philosophy of Ian Barbour and its critique from the perspective of Professor Mortaza Motahhari", Journal of Research in Religion and Science, 9, 2, 2019, 49-71. magiran.com/p1996181
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال