ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمدعلی یوسفی، مجتبی غفاری، (1398). بررسی تطبیقی امتداد مبانی هستی شناختی نظام سرمایه داری و اسلامی در شکل گیری رفتارهای فردی و ساختارهای اقتصادی جامعه با تاکید بر بیانات رهبری (رویکرد اقتصادی)، فصلنامه قبسات، 24(91)، 127-164. magiran.com/p1996223
Mojtaba Ghafari, (2019). The comparative study of the extension of the ontological foundations of the Capitalist and Islamic system on shaping individual behaviors and economic structures of society, with emphasis on statements of Leadership (economic approach), Qabasat, 24(91), 127-164. magiran.com/p1996223
احمدعلی یوسفی، مجتبی غفاری، بررسی تطبیقی امتداد مبانی هستی شناختی نظام سرمایه داری و اسلامی در شکل گیری رفتارهای فردی و ساختارهای اقتصادی جامعه با تاکید بر بیانات رهبری (رویکرد اقتصادی). فصلنامه قبسات، 1398؛ 24(91): 127-164. magiran.com/p1996223
Mojtaba Ghafari, The comparative study of the extension of the ontological foundations of the Capitalist and Islamic system on shaping individual behaviors and economic structures of society, with emphasis on statements of Leadership (economic approach), Qabasat, 2019; 24(91): 127-164. magiran.com/p1996223
احمدعلی یوسفی، مجتبی غفاری، "بررسی تطبیقی امتداد مبانی هستی شناختی نظام سرمایه داری و اسلامی در شکل گیری رفتارهای فردی و ساختارهای اقتصادی جامعه با تاکید بر بیانات رهبری (رویکرد اقتصادی)"، فصلنامه قبسات 24، شماره 91 (1398): 127-164. magiran.com/p1996223
Mojtaba Ghafari, "The comparative study of the extension of the ontological foundations of the Capitalist and Islamic system on shaping individual behaviors and economic structures of society, with emphasis on statements of Leadership (economic approach)", Qabasat 24, no.91 (2019): 127-164. magiran.com/p1996223
احمدعلی یوسفی، مجتبی غفاری، (1398). 'بررسی تطبیقی امتداد مبانی هستی شناختی نظام سرمایه داری و اسلامی در شکل گیری رفتارهای فردی و ساختارهای اقتصادی جامعه با تاکید بر بیانات رهبری (رویکرد اقتصادی)'، فصلنامه قبسات، 24(91)، صص.127-164. magiran.com/p1996223
Mojtaba Ghafari, (2019). 'The comparative study of the extension of the ontological foundations of the Capitalist and Islamic system on shaping individual behaviors and economic structures of society, with emphasis on statements of Leadership (economic approach)', Qabasat, 24(91), pp.127-164. magiran.com/p1996223
احمدعلی یوسفی؛ مجتبی غفاری. "بررسی تطبیقی امتداد مبانی هستی شناختی نظام سرمایه داری و اسلامی در شکل گیری رفتارهای فردی و ساختارهای اقتصادی جامعه با تاکید بر بیانات رهبری (رویکرد اقتصادی)". فصلنامه قبسات، 24 ،91 ، 1398، 127-164. magiran.com/p1996223
Mojtaba Ghafari. "The comparative study of the extension of the ontological foundations of the Capitalist and Islamic system on shaping individual behaviors and economic structures of society, with emphasis on statements of Leadership (economic approach)", Qabasat, 24, 91, 2019, 127-164. magiran.com/p1996223
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال