ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
وحید میرحاجی، یاسر جعفریان، محمدحسن بازیار، محمد کاظم جعفری، (1398). مدل سازی میزلرزه برای جداسازی لرزه یی مدفن زائده های جامد شهری با آسترهای مصنوعی زمینی (مطالعه ی موردی:مدفن کهریزک تهران)، مجله مهندسی عمران شریف، 35(1)، 105-113. magiran.com/p1996252
V. Mirhaji, Y. Jafarian, M.H Baziar, M. K Jafari, (2019). EVALUATING SEISMIC IN-SOIL ISOLATION OF MSW LANDFILL USING GEOSYNTHETIC LINERS IN SHAKING TABLE TEST: CASE STUDY OF TEHRAN KAHRIZAK LANDFILL, Sharif Journal Civil Engineering, 35(1), 105-113. magiran.com/p1996252
وحید میرحاجی، یاسر جعفریان، محمدحسن بازیار، محمد کاظم جعفری، مدل سازی میزلرزه برای جداسازی لرزه یی مدفن زائده های جامد شهری با آسترهای مصنوعی زمینی (مطالعه ی موردی:مدفن کهریزک تهران). مجله مهندسی عمران شریف، 1398؛ 35(1): 105-113. magiran.com/p1996252
V. Mirhaji, Y. Jafarian, M.H Baziar, M. K Jafari, EVALUATING SEISMIC IN-SOIL ISOLATION OF MSW LANDFILL USING GEOSYNTHETIC LINERS IN SHAKING TABLE TEST: CASE STUDY OF TEHRAN KAHRIZAK LANDFILL, Sharif Journal Civil Engineering, 2019; 35(1): 105-113. magiran.com/p1996252
وحید میرحاجی، یاسر جعفریان، محمدحسن بازیار، محمد کاظم جعفری، "مدل سازی میزلرزه برای جداسازی لرزه یی مدفن زائده های جامد شهری با آسترهای مصنوعی زمینی (مطالعه ی موردی:مدفن کهریزک تهران)"، مجله مهندسی عمران شریف 35، شماره 1 (1398): 105-113. magiran.com/p1996252
V. Mirhaji, Y. Jafarian, M.H Baziar, M. K Jafari, "EVALUATING SEISMIC IN-SOIL ISOLATION OF MSW LANDFILL USING GEOSYNTHETIC LINERS IN SHAKING TABLE TEST: CASE STUDY OF TEHRAN KAHRIZAK LANDFILL", Sharif Journal Civil Engineering 35, no.1 (2019): 105-113. magiran.com/p1996252
وحید میرحاجی، یاسر جعفریان، محمدحسن بازیار، محمد کاظم جعفری، (1398). 'مدل سازی میزلرزه برای جداسازی لرزه یی مدفن زائده های جامد شهری با آسترهای مصنوعی زمینی (مطالعه ی موردی:مدفن کهریزک تهران)'، مجله مهندسی عمران شریف، 35(1)، صص.105-113. magiran.com/p1996252
V. Mirhaji, Y. Jafarian, M.H Baziar, M. K Jafari, (2019). 'EVALUATING SEISMIC IN-SOIL ISOLATION OF MSW LANDFILL USING GEOSYNTHETIC LINERS IN SHAKING TABLE TEST: CASE STUDY OF TEHRAN KAHRIZAK LANDFILL', Sharif Journal Civil Engineering, 35(1), pp.105-113. magiran.com/p1996252
وحید میرحاجی؛ یاسر جعفریان؛ محمدحسن بازیار؛ محمد کاظم جعفری. "مدل سازی میزلرزه برای جداسازی لرزه یی مدفن زائده های جامد شهری با آسترهای مصنوعی زمینی (مطالعه ی موردی:مدفن کهریزک تهران)". مجله مهندسی عمران شریف، 35 ،1 ، 1398، 105-113. magiran.com/p1996252
V. Mirhaji; Y. Jafarian; M.H Baziar; M. K Jafari. "EVALUATING SEISMIC IN-SOIL ISOLATION OF MSW LANDFILL USING GEOSYNTHETIC LINERS IN SHAKING TABLE TEST: CASE STUDY OF TEHRAN KAHRIZAK LANDFILL", Sharif Journal Civil Engineering, 35, 1, 2019, 105-113. magiran.com/p1996252
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال