ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ناصر صفایی، علیرضا عامری نسب، (1397). شناسایی و رتبه بندی آسیب های شبکه مدیریت زنجیره تامین با رویکرد تحلیل فرآیند شبکه ای در یکی از شرکت های تولیدی، فصلنامه مدیریت زنجیره تامین، 20(61)، 4-16. magiran.com/p1996507
Naser Safaie , Alireza Ameri Nasab, (2018). Identifying and Ranking the Supply Chain Management Damages Using the Analytic Network Process in one of the Manufacturing Companies, Iranian Journal of Supply Chain Management, 20(61), 4-16. magiran.com/p1996507
ناصر صفایی، علیرضا عامری نسب، شناسایی و رتبه بندی آسیب های شبکه مدیریت زنجیره تامین با رویکرد تحلیل فرآیند شبکه ای در یکی از شرکت های تولیدی. فصلنامه مدیریت زنجیره تامین، 1397؛ 20(61): 4-16. magiran.com/p1996507
Naser Safaie , Alireza Ameri Nasab, Identifying and Ranking the Supply Chain Management Damages Using the Analytic Network Process in one of the Manufacturing Companies, Iranian Journal of Supply Chain Management, 2018; 20(61): 4-16. magiran.com/p1996507
ناصر صفایی، علیرضا عامری نسب، "شناسایی و رتبه بندی آسیب های شبکه مدیریت زنجیره تامین با رویکرد تحلیل فرآیند شبکه ای در یکی از شرکت های تولیدی"، فصلنامه مدیریت زنجیره تامین 20، شماره 61 (1397): 4-16. magiran.com/p1996507
Naser Safaie , Alireza Ameri Nasab, "Identifying and Ranking the Supply Chain Management Damages Using the Analytic Network Process in one of the Manufacturing Companies", Iranian Journal of Supply Chain Management 20, no.61 (2018): 4-16. magiran.com/p1996507
ناصر صفایی، علیرضا عامری نسب، (1397). 'شناسایی و رتبه بندی آسیب های شبکه مدیریت زنجیره تامین با رویکرد تحلیل فرآیند شبکه ای در یکی از شرکت های تولیدی'، فصلنامه مدیریت زنجیره تامین، 20(61)، صص.4-16. magiran.com/p1996507
Naser Safaie , Alireza Ameri Nasab, (2018). 'Identifying and Ranking the Supply Chain Management Damages Using the Analytic Network Process in one of the Manufacturing Companies', Iranian Journal of Supply Chain Management, 20(61), pp.4-16. magiran.com/p1996507
ناصر صفایی؛ علیرضا عامری نسب. "شناسایی و رتبه بندی آسیب های شبکه مدیریت زنجیره تامین با رویکرد تحلیل فرآیند شبکه ای در یکی از شرکت های تولیدی". فصلنامه مدیریت زنجیره تامین، 20 ،61 ، 1397، 4-16. magiran.com/p1996507
Naser Safaie ; Alireza Ameri Nasab. "Identifying and Ranking the Supply Chain Management Damages Using the Analytic Network Process in one of the Manufacturing Companies", Iranian Journal of Supply Chain Management, 20, 61, 2018, 4-16. magiran.com/p1996507
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال