ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا ایزانلو، فرزاد دهقانیان، حسین کریمی، (1397). ارزیابی زنجیره تامین مبتنی بر مدل SCOR (مطالعه موردی شرکت کیاالکترود شرق)، فصلنامه مدیریت زنجیره تامین، 20(61)، 34-46. magiran.com/p1996510
Zahra Izanloo , Farzad Dehghanian, Hossein Karimi, (2018). Supply Chain Evaluation Using SCOR Model Case Study of Kia Electrode Shargh Co., Iranian Journal of Supply Chain Management, 20(61), 34-46. magiran.com/p1996510
زهرا ایزانلو، فرزاد دهقانیان، حسین کریمی، ارزیابی زنجیره تامین مبتنی بر مدل SCOR (مطالعه موردی شرکت کیاالکترود شرق). فصلنامه مدیریت زنجیره تامین، 1397؛ 20(61): 34-46. magiran.com/p1996510
Zahra Izanloo , Farzad Dehghanian, Hossein Karimi, Supply Chain Evaluation Using SCOR Model Case Study of Kia Electrode Shargh Co., Iranian Journal of Supply Chain Management, 2018; 20(61): 34-46. magiran.com/p1996510
زهرا ایزانلو، فرزاد دهقانیان، حسین کریمی، "ارزیابی زنجیره تامین مبتنی بر مدل SCOR (مطالعه موردی شرکت کیاالکترود شرق)"، فصلنامه مدیریت زنجیره تامین 20، شماره 61 (1397): 34-46. magiran.com/p1996510
Zahra Izanloo , Farzad Dehghanian, Hossein Karimi, "Supply Chain Evaluation Using SCOR Model Case Study of Kia Electrode Shargh Co.", Iranian Journal of Supply Chain Management 20, no.61 (2018): 34-46. magiran.com/p1996510
زهرا ایزانلو، فرزاد دهقانیان، حسین کریمی، (1397). 'ارزیابی زنجیره تامین مبتنی بر مدل SCOR (مطالعه موردی شرکت کیاالکترود شرق)'، فصلنامه مدیریت زنجیره تامین، 20(61)، صص.34-46. magiran.com/p1996510
Zahra Izanloo , Farzad Dehghanian, Hossein Karimi, (2018). 'Supply Chain Evaluation Using SCOR Model Case Study of Kia Electrode Shargh Co.', Iranian Journal of Supply Chain Management, 20(61), pp.34-46. magiran.com/p1996510
زهرا ایزانلو؛ فرزاد دهقانیان؛ حسین کریمی. "ارزیابی زنجیره تامین مبتنی بر مدل SCOR (مطالعه موردی شرکت کیاالکترود شرق)". فصلنامه مدیریت زنجیره تامین، 20 ،61 ، 1397، 34-46. magiran.com/p1996510
Zahra Izanloo ; Farzad Dehghanian; Hossein Karimi. "Supply Chain Evaluation Using SCOR Model Case Study of Kia Electrode Shargh Co.", Iranian Journal of Supply Chain Management, 20, 61, 2018, 34-46. magiran.com/p1996510
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال