ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالرحیم داوری، علیرضا دانش کاظمی، فرناز فراهت، فاطمه کوهستانی، (1398). بررسی تاثیر مهار کننده های مصنوعی ماتریکس متالوپروتئینازها بر روی دوام استحکام باند ریزکششی کامپوزیت به عاج، مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 32(1)، 40-51. magiran.com/p1996713
Abdolrahim Davari, Alireza Daneshkazemi, Farnaz Frahat, Fatemeh Kohestani, (2019). Effect of different synthetic matrix metalloproteinase inhibitors on composite-dentin microtensile bond strength durability, Journal of Dental Medicine, 32(1), 40-51. magiran.com/p1996713
عبدالرحیم داوری، علیرضا دانش کاظمی، فرناز فراهت، فاطمه کوهستانی، بررسی تاثیر مهار کننده های مصنوعی ماتریکس متالوپروتئینازها بر روی دوام استحکام باند ریزکششی کامپوزیت به عاج. مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1398؛ 32(1): 40-51. magiran.com/p1996713
Abdolrahim Davari, Alireza Daneshkazemi, Farnaz Frahat, Fatemeh Kohestani, Effect of different synthetic matrix metalloproteinase inhibitors on composite-dentin microtensile bond strength durability, Journal of Dental Medicine, 2019; 32(1): 40-51. magiran.com/p1996713
عبدالرحیم داوری، علیرضا دانش کاظمی، فرناز فراهت، فاطمه کوهستانی، "بررسی تاثیر مهار کننده های مصنوعی ماتریکس متالوپروتئینازها بر روی دوام استحکام باند ریزکششی کامپوزیت به عاج"، مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 32، شماره 1 (1398): 40-51. magiran.com/p1996713
Abdolrahim Davari, Alireza Daneshkazemi, Farnaz Frahat, Fatemeh Kohestani, "Effect of different synthetic matrix metalloproteinase inhibitors on composite-dentin microtensile bond strength durability", Journal of Dental Medicine 32, no.1 (2019): 40-51. magiran.com/p1996713
عبدالرحیم داوری، علیرضا دانش کاظمی، فرناز فراهت، فاطمه کوهستانی، (1398). 'بررسی تاثیر مهار کننده های مصنوعی ماتریکس متالوپروتئینازها بر روی دوام استحکام باند ریزکششی کامپوزیت به عاج'، مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 32(1)، صص.40-51. magiran.com/p1996713
Abdolrahim Davari, Alireza Daneshkazemi, Farnaz Frahat, Fatemeh Kohestani, (2019). 'Effect of different synthetic matrix metalloproteinase inhibitors on composite-dentin microtensile bond strength durability', Journal of Dental Medicine, 32(1), pp.40-51. magiran.com/p1996713
عبدالرحیم داوری؛ علیرضا دانش کاظمی؛ فرناز فراهت؛ فاطمه کوهستانی. "بررسی تاثیر مهار کننده های مصنوعی ماتریکس متالوپروتئینازها بر روی دوام استحکام باند ریزکششی کامپوزیت به عاج". مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 32 ،1 ، 1398، 40-51. magiran.com/p1996713
Abdolrahim Davari; Alireza Daneshkazemi; Farnaz Frahat; Fatemeh Kohestani. "Effect of different synthetic matrix metalloproteinase inhibitors on composite-dentin microtensile bond strength durability", Journal of Dental Medicine, 32, 1, 2019, 40-51. magiran.com/p1996713
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال