ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهین اشراقی، زهرا مصلح، مژده رحیمی، (1398). بررسی اثر آلایش همزمان روی- کروم بر ویژگی های ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت کبالت، فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی، 38(1)، 1-11. magiran.com/p1996741
M. Eshraghi, Z. Mosleh, M. Rahimi, (2019). The Effect of Zn- Cr Substitution on the Structural and Magnetic Properties of Cobalt Ferrite Nanoparticles, Journal of Advanced Materials in Engineering, 38(1), 1-11. magiran.com/p1996741
مهین اشراقی، زهرا مصلح، مژده رحیمی، بررسی اثر آلایش همزمان روی- کروم بر ویژگی های ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت کبالت. فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی، 1398؛ 38(1): 1-11. magiran.com/p1996741
M. Eshraghi, Z. Mosleh, M. Rahimi, The Effect of Zn- Cr Substitution on the Structural and Magnetic Properties of Cobalt Ferrite Nanoparticles, Journal of Advanced Materials in Engineering, 2019; 38(1): 1-11. magiran.com/p1996741
مهین اشراقی، زهرا مصلح، مژده رحیمی، "بررسی اثر آلایش همزمان روی- کروم بر ویژگی های ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت کبالت"، فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی 38، شماره 1 (1398): 1-11. magiran.com/p1996741
M. Eshraghi, Z. Mosleh, M. Rahimi, "The Effect of Zn- Cr Substitution on the Structural and Magnetic Properties of Cobalt Ferrite Nanoparticles", Journal of Advanced Materials in Engineering 38, no.1 (2019): 1-11. magiran.com/p1996741
مهین اشراقی، زهرا مصلح، مژده رحیمی، (1398). 'بررسی اثر آلایش همزمان روی- کروم بر ویژگی های ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت کبالت'، فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی، 38(1)، صص.1-11. magiran.com/p1996741
M. Eshraghi, Z. Mosleh, M. Rahimi, (2019). 'The Effect of Zn- Cr Substitution on the Structural and Magnetic Properties of Cobalt Ferrite Nanoparticles', Journal of Advanced Materials in Engineering, 38(1), pp.1-11. magiran.com/p1996741
مهین اشراقی؛ زهرا مصلح؛ مژده رحیمی. "بررسی اثر آلایش همزمان روی- کروم بر ویژگی های ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت کبالت". فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی، 38 ،1 ، 1398، 1-11. magiran.com/p1996741
M. Eshraghi; Z. Mosleh; M. Rahimi. "The Effect of Zn- Cr Substitution on the Structural and Magnetic Properties of Cobalt Ferrite Nanoparticles", Journal of Advanced Materials in Engineering, 38, 1, 2019, 1-11. magiran.com/p1996741
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال