ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد مناف پور، حمزه ابراهیم نژادیان، وحید بابازاده، (1398). بررسی عددی الگو و مشخصات آبی جریان بر روی سرریز همگرا دارای پرتابه جامی شکل(مطالعه نمونه ای: سرریز سد گاوشان)، فصلنامه مهندسی منابع آب، 12(40)، 75-88. magiran.com/p1997769
Mohammad Manfpor , Hamzeh Ebrahim Nezhadian, Vahid Babazadeh, (2019). Numerical Study on the Flow Pattern and Hydraulic Characteristics of Flow over Converging Spillway with Flip Bucket (Case Study: Gavshan Dam Spillway (, Water Engineering, 12(40), 75-88. magiran.com/p1997769
محمد مناف پور، حمزه ابراهیم نژادیان، وحید بابازاده، بررسی عددی الگو و مشخصات آبی جریان بر روی سرریز همگرا دارای پرتابه جامی شکل(مطالعه نمونه ای: سرریز سد گاوشان). فصلنامه مهندسی منابع آب، 1398؛ 12(40): 75-88. magiran.com/p1997769
Mohammad Manfpor , Hamzeh Ebrahim Nezhadian, Vahid Babazadeh, Numerical Study on the Flow Pattern and Hydraulic Characteristics of Flow over Converging Spillway with Flip Bucket (Case Study: Gavshan Dam Spillway (, Water Engineering, 2019; 12(40): 75-88. magiran.com/p1997769
محمد مناف پور، حمزه ابراهیم نژادیان، وحید بابازاده، "بررسی عددی الگو و مشخصات آبی جریان بر روی سرریز همگرا دارای پرتابه جامی شکل(مطالعه نمونه ای: سرریز سد گاوشان)"، فصلنامه مهندسی منابع آب 12، شماره 40 (1398): 75-88. magiran.com/p1997769
Mohammad Manfpor , Hamzeh Ebrahim Nezhadian, Vahid Babazadeh, "Numerical Study on the Flow Pattern and Hydraulic Characteristics of Flow over Converging Spillway with Flip Bucket (Case Study: Gavshan Dam Spillway (", Water Engineering 12, no.40 (2019): 75-88. magiran.com/p1997769
محمد مناف پور، حمزه ابراهیم نژادیان، وحید بابازاده، (1398). 'بررسی عددی الگو و مشخصات آبی جریان بر روی سرریز همگرا دارای پرتابه جامی شکل(مطالعه نمونه ای: سرریز سد گاوشان)'، فصلنامه مهندسی منابع آب، 12(40)، صص.75-88. magiran.com/p1997769
Mohammad Manfpor , Hamzeh Ebrahim Nezhadian, Vahid Babazadeh, (2019). 'Numerical Study on the Flow Pattern and Hydraulic Characteristics of Flow over Converging Spillway with Flip Bucket (Case Study: Gavshan Dam Spillway (', Water Engineering, 12(40), pp.75-88. magiran.com/p1997769
محمد مناف پور؛ حمزه ابراهیم نژادیان؛ وحید بابازاده. "بررسی عددی الگو و مشخصات آبی جریان بر روی سرریز همگرا دارای پرتابه جامی شکل(مطالعه نمونه ای: سرریز سد گاوشان)". فصلنامه مهندسی منابع آب، 12 ،40 ، 1398، 75-88. magiran.com/p1997769
Mohammad Manfpor ; Hamzeh Ebrahim Nezhadian; Vahid Babazadeh. "Numerical Study on the Flow Pattern and Hydraulic Characteristics of Flow over Converging Spillway with Flip Bucket (Case Study: Gavshan Dam Spillway (", Water Engineering, 12, 40, 2019, 75-88. magiran.com/p1997769
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال