ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا سپه وند، حسن احمدی، سباستیانو ترویسانی، (1398). طبقه بندی ناهمواری های کارستی با استفاده از شاخص های ژئومورفومتریک و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: بخشی از حوضه های خرم آباد، بیرانشهر و الشتر)، فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 72(1)، 107-122. magiran.com/p1997843
Alireza Sepahvand, Hasan Ahmadi , Sebastiano Trevisani, (2019). Landform classification of karstic area by Goemorphometric Index and Artificial Neural Network (Case study: A part of Korram Abad, Biran Shahr and Alashtar Watersheds), Journal of Range and Watershed Management, 72(1), 107-122. magiran.com/p1997843
علیرضا سپه وند، حسن احمدی، سباستیانو ترویسانی، طبقه بندی ناهمواری های کارستی با استفاده از شاخص های ژئومورفومتریک و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: بخشی از حوضه های خرم آباد، بیرانشهر و الشتر). فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 1398؛ 72(1): 107-122. magiran.com/p1997843
Alireza Sepahvand, Hasan Ahmadi , Sebastiano Trevisani, Landform classification of karstic area by Goemorphometric Index and Artificial Neural Network (Case study: A part of Korram Abad, Biran Shahr and Alashtar Watersheds), Journal of Range and Watershed Management, 2019; 72(1): 107-122. magiran.com/p1997843
علیرضا سپه وند، حسن احمدی، سباستیانو ترویسانی، "طبقه بندی ناهمواری های کارستی با استفاده از شاخص های ژئومورفومتریک و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: بخشی از حوضه های خرم آباد، بیرانشهر و الشتر)"، فصلنامه مرتع و آبخیزداری 72، شماره 1 (1398): 107-122. magiran.com/p1997843
Alireza Sepahvand, Hasan Ahmadi , Sebastiano Trevisani, "Landform classification of karstic area by Goemorphometric Index and Artificial Neural Network (Case study: A part of Korram Abad, Biran Shahr and Alashtar Watersheds)", Journal of Range and Watershed Management 72, no.1 (2019): 107-122. magiran.com/p1997843
علیرضا سپه وند، حسن احمدی، سباستیانو ترویسانی، (1398). 'طبقه بندی ناهمواری های کارستی با استفاده از شاخص های ژئومورفومتریک و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: بخشی از حوضه های خرم آباد، بیرانشهر و الشتر)'، فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 72(1)، صص.107-122. magiran.com/p1997843
Alireza Sepahvand, Hasan Ahmadi , Sebastiano Trevisani, (2019). 'Landform classification of karstic area by Goemorphometric Index and Artificial Neural Network (Case study: A part of Korram Abad, Biran Shahr and Alashtar Watersheds)', Journal of Range and Watershed Management, 72(1), pp.107-122. magiran.com/p1997843
علیرضا سپه وند؛ حسن احمدی؛ سباستیانو ترویسانی. "طبقه بندی ناهمواری های کارستی با استفاده از شاخص های ژئومورفومتریک و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: بخشی از حوضه های خرم آباد، بیرانشهر و الشتر)". فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 72 ،1 ، 1398، 107-122. magiran.com/p1997843
Alireza Sepahvand; Hasan Ahmadi ; Sebastiano Trevisani. "Landform classification of karstic area by Goemorphometric Index and Artificial Neural Network (Case study: A part of Korram Abad, Biran Shahr and Alashtar Watersheds)", Journal of Range and Watershed Management, 72, 1, 2019, 107-122. magiran.com/p1997843
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال