ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین نوروزی قوشبلاغ، عطاالله ندیری، (1398). پیش بینی سطح آب زیرزمینی دشت بوکان با استفاده از مدل های منطق فازی، جنگل تصادفی و شبکه عصبی، فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 72(1)، 291-306. magiran.com/p1997855
Hossein Norouzi , Ataallah Nadiri, (2019). Groundwater Level Prediction of Boukan Plain using Fuzzy Logic, Random Forest and Neural Network Models, Journal of Range and Watershed Management, 72(1), 291-306. magiran.com/p1997855
حسین نوروزی قوشبلاغ، عطاالله ندیری، پیش بینی سطح آب زیرزمینی دشت بوکان با استفاده از مدل های منطق فازی، جنگل تصادفی و شبکه عصبی. فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 1398؛ 72(1): 291-306. magiran.com/p1997855
Hossein Norouzi , Ataallah Nadiri, Groundwater Level Prediction of Boukan Plain using Fuzzy Logic, Random Forest and Neural Network Models, Journal of Range and Watershed Management, 2019; 72(1): 291-306. magiran.com/p1997855
حسین نوروزی قوشبلاغ، عطاالله ندیری، "پیش بینی سطح آب زیرزمینی دشت بوکان با استفاده از مدل های منطق فازی، جنگل تصادفی و شبکه عصبی"، فصلنامه مرتع و آبخیزداری 72، شماره 1 (1398): 291-306. magiran.com/p1997855
Hossein Norouzi , Ataallah Nadiri, "Groundwater Level Prediction of Boukan Plain using Fuzzy Logic, Random Forest and Neural Network Models", Journal of Range and Watershed Management 72, no.1 (2019): 291-306. magiran.com/p1997855
حسین نوروزی قوشبلاغ، عطاالله ندیری، (1398). 'پیش بینی سطح آب زیرزمینی دشت بوکان با استفاده از مدل های منطق فازی، جنگل تصادفی و شبکه عصبی'، فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 72(1)، صص.291-306. magiran.com/p1997855
Hossein Norouzi , Ataallah Nadiri, (2019). 'Groundwater Level Prediction of Boukan Plain using Fuzzy Logic, Random Forest and Neural Network Models', Journal of Range and Watershed Management, 72(1), pp.291-306. magiran.com/p1997855
حسین نوروزی قوشبلاغ؛ عطاالله ندیری. "پیش بینی سطح آب زیرزمینی دشت بوکان با استفاده از مدل های منطق فازی، جنگل تصادفی و شبکه عصبی". فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 72 ،1 ، 1398، 291-306. magiran.com/p1997855
Hossein Norouzi ; Ataallah Nadiri. "Groundwater Level Prediction of Boukan Plain using Fuzzy Logic, Random Forest and Neural Network Models", Journal of Range and Watershed Management, 72, 1, 2019, 291-306. magiran.com/p1997855
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال