ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهره دیدار، (1398). بررسی اثرات ضدمیکروبی نانوذرات ترکیبی اکسید روی و اثرات سینرژیستی با بیوسایدی های مختلف بر علیه باسیلوس سرئوس، نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران، 15(2)، 257-266. magiran.com/p1998019
Zohreh Didar, (2019). Investigation of Antimicrobial and Synergistic effects of doped Zinc Oxide Nanoparticles against Bacillus cereus, Iranian Food Science and Technology Research Journal, 15(2), 257-266. magiran.com/p1998019
زهره دیدار، بررسی اثرات ضدمیکروبی نانوذرات ترکیبی اکسید روی و اثرات سینرژیستی با بیوسایدی های مختلف بر علیه باسیلوس سرئوس. نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران، 1398؛ 15(2): 257-266. magiran.com/p1998019
Zohreh Didar, Investigation of Antimicrobial and Synergistic effects of doped Zinc Oxide Nanoparticles against Bacillus cereus, Iranian Food Science and Technology Research Journal, 2019; 15(2): 257-266. magiran.com/p1998019
زهره دیدار، "بررسی اثرات ضدمیکروبی نانوذرات ترکیبی اکسید روی و اثرات سینرژیستی با بیوسایدی های مختلف بر علیه باسیلوس سرئوس"، نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران 15، شماره 2 (1398): 257-266. magiran.com/p1998019
Zohreh Didar, "Investigation of Antimicrobial and Synergistic effects of doped Zinc Oxide Nanoparticles against Bacillus cereus", Iranian Food Science and Technology Research Journal 15, no.2 (2019): 257-266. magiran.com/p1998019
زهره دیدار، (1398). 'بررسی اثرات ضدمیکروبی نانوذرات ترکیبی اکسید روی و اثرات سینرژیستی با بیوسایدی های مختلف بر علیه باسیلوس سرئوس'، نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران، 15(2)، صص.257-266. magiran.com/p1998019
Zohreh Didar, (2019). 'Investigation of Antimicrobial and Synergistic effects of doped Zinc Oxide Nanoparticles against Bacillus cereus', Iranian Food Science and Technology Research Journal, 15(2), pp.257-266. magiran.com/p1998019
زهره دیدار. "بررسی اثرات ضدمیکروبی نانوذرات ترکیبی اکسید روی و اثرات سینرژیستی با بیوسایدی های مختلف بر علیه باسیلوس سرئوس". نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران، 15 ،2 ، 1398، 257-266. magiran.com/p1998019
Zohreh Didar. "Investigation of Antimicrobial and Synergistic effects of doped Zinc Oxide Nanoparticles against Bacillus cereus", Iranian Food Science and Technology Research Journal, 15, 2, 2019, 257-266. magiran.com/p1998019
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال