ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد ابراهیم گوهرجو، محمدرضا عدالتیان دوم، فخری شهیدی، فریده طباطبایی یزدی، محمد جواد وریدی، (1398). شناسایی فلور لاکتیکی هویج تخمیری با استفاده از روش های بیوشیمیایی و مولکولی و بررسی روابط خویشاوندی به کمک آنالیز فیلوژنتیکی، نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران، 15(2)، 323-339. magiran.com/p1998024
Mohammadreza Edalatian, (2019). Identification of lactic flora of fermented carrot using biochemical and molecular method and determination of their relationship with phylogenetic analysis, Iranian Food Science and Technology Research Journal, 15(2), 323-339. magiran.com/p1998024
محمد ابراهیم گوهرجو، محمدرضا عدالتیان دوم، فخری شهیدی، فریده طباطبایی یزدی، محمد جواد وریدی، شناسایی فلور لاکتیکی هویج تخمیری با استفاده از روش های بیوشیمیایی و مولکولی و بررسی روابط خویشاوندی به کمک آنالیز فیلوژنتیکی. نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران، 1398؛ 15(2): 323-339. magiran.com/p1998024
Mohammadreza Edalatian, Identification of lactic flora of fermented carrot using biochemical and molecular method and determination of their relationship with phylogenetic analysis, Iranian Food Science and Technology Research Journal, 2019; 15(2): 323-339. magiran.com/p1998024
محمد ابراهیم گوهرجو، محمدرضا عدالتیان دوم، فخری شهیدی، فریده طباطبایی یزدی، محمد جواد وریدی، "شناسایی فلور لاکتیکی هویج تخمیری با استفاده از روش های بیوشیمیایی و مولکولی و بررسی روابط خویشاوندی به کمک آنالیز فیلوژنتیکی"، نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران 15، شماره 2 (1398): 323-339. magiran.com/p1998024
Mohammadreza Edalatian, "Identification of lactic flora of fermented carrot using biochemical and molecular method and determination of their relationship with phylogenetic analysis", Iranian Food Science and Technology Research Journal 15, no.2 (2019): 323-339. magiran.com/p1998024
محمد ابراهیم گوهرجو، محمدرضا عدالتیان دوم، فخری شهیدی، فریده طباطبایی یزدی، محمد جواد وریدی، (1398). 'شناسایی فلور لاکتیکی هویج تخمیری با استفاده از روش های بیوشیمیایی و مولکولی و بررسی روابط خویشاوندی به کمک آنالیز فیلوژنتیکی'، نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران، 15(2)، صص.323-339. magiran.com/p1998024
Mohammadreza Edalatian, (2019). 'Identification of lactic flora of fermented carrot using biochemical and molecular method and determination of their relationship with phylogenetic analysis', Iranian Food Science and Technology Research Journal, 15(2), pp.323-339. magiran.com/p1998024
محمد ابراهیم گوهرجو؛ محمدرضا عدالتیان دوم؛ فخری شهیدی؛ فریده طباطبایی یزدی؛ محمد جواد وریدی. "شناسایی فلور لاکتیکی هویج تخمیری با استفاده از روش های بیوشیمیایی و مولکولی و بررسی روابط خویشاوندی به کمک آنالیز فیلوژنتیکی". نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران، 15 ،2 ، 1398، 323-339. magiran.com/p1998024
Mohammadreza Edalatian. "Identification of lactic flora of fermented carrot using biochemical and molecular method and determination of their relationship with phylogenetic analysis", Iranian Food Science and Technology Research Journal, 15, 2, 2019, 323-339. magiran.com/p1998024
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال