ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کژال مرادیان گیلان، سحاب حجازی، علی عبدالخانی، هربرت سیکستا، (1398). استفاده از تیمار زایلاناز و استخراج قلیایی سرد برای استخراج همی سلولزها از خمیرکاغذ رنگبری شده باگاس جهت تولید خمیر حل شونده، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 10(1)، 1-9. magiran.com/p1998290
Kajal Moradian Gilan, Sahab Hedjazi , Ali Abdolkhani, Herbert Sixta, (2019). Using of xylanase and cold caustic extraction to remove hemicellulose from bagasse bleached pulp for dissolving pulp production, Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 10(1), 1-9. magiran.com/p1998290
کژال مرادیان گیلان، سحاب حجازی، علی عبدالخانی، هربرت سیکستا، استفاده از تیمار زایلاناز و استخراج قلیایی سرد برای استخراج همی سلولزها از خمیرکاغذ رنگبری شده باگاس جهت تولید خمیر حل شونده. مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 1398؛ 10(1): 1-9. magiran.com/p1998290
Kajal Moradian Gilan, Sahab Hedjazi , Ali Abdolkhani, Herbert Sixta, Using of xylanase and cold caustic extraction to remove hemicellulose from bagasse bleached pulp for dissolving pulp production, Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 2019; 10(1): 1-9. magiran.com/p1998290
کژال مرادیان گیلان، سحاب حجازی، علی عبدالخانی، هربرت سیکستا، "استفاده از تیمار زایلاناز و استخراج قلیایی سرد برای استخراج همی سلولزها از خمیرکاغذ رنگبری شده باگاس جهت تولید خمیر حل شونده"، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران 10، شماره 1 (1398): 1-9. magiran.com/p1998290
Kajal Moradian Gilan, Sahab Hedjazi , Ali Abdolkhani, Herbert Sixta, "Using of xylanase and cold caustic extraction to remove hemicellulose from bagasse bleached pulp for dissolving pulp production", Iranian Journal of Wood and Paper Industries 10, no.1 (2019): 1-9. magiran.com/p1998290
کژال مرادیان گیلان، سحاب حجازی، علی عبدالخانی، هربرت سیکستا، (1398). 'استفاده از تیمار زایلاناز و استخراج قلیایی سرد برای استخراج همی سلولزها از خمیرکاغذ رنگبری شده باگاس جهت تولید خمیر حل شونده'، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 10(1)، صص.1-9. magiran.com/p1998290
Kajal Moradian Gilan, Sahab Hedjazi , Ali Abdolkhani, Herbert Sixta, (2019). 'Using of xylanase and cold caustic extraction to remove hemicellulose from bagasse bleached pulp for dissolving pulp production', Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 10(1), pp.1-9. magiran.com/p1998290
کژال مرادیان گیلان؛ سحاب حجازی؛ علی عبدالخانی؛ هربرت سیکستا. "استفاده از تیمار زایلاناز و استخراج قلیایی سرد برای استخراج همی سلولزها از خمیرکاغذ رنگبری شده باگاس جهت تولید خمیر حل شونده". مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 10 ،1 ، 1398، 1-9. magiran.com/p1998290
Kajal Moradian Gilan; Sahab Hedjazi ; Ali Abdolkhani; Herbert Sixta. "Using of xylanase and cold caustic extraction to remove hemicellulose from bagasse bleached pulp for dissolving pulp production", Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 10, 1, 2019, 1-9. magiran.com/p1998290
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال