ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جواد ترکمن، مژگان وزیری، دیک سندبرگ، سلیمان محمدی لیمایی، (1398). بررسی مقایسه ای روشهای برآورد چوب خالص درتنه درخت راش(Fagus orientalis Libsky)، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 10(1)، 11-19. magiran.com/p1998291
Javad Torkaman , Mojgan Vazeri, Dick Sandberg, Soleiman Mohammadi Limaei, (2019). Comparison Study in the Clear Wood Estimation of the Beech tree trunk(Fagus orientalis Libsky), Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 10(1), 11-19. magiran.com/p1998291
جواد ترکمن، مژگان وزیری، دیک سندبرگ، سلیمان محمدی لیمایی، بررسی مقایسه ای روشهای برآورد چوب خالص درتنه درخت راش(Fagus orientalis Libsky). مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 1398؛ 10(1): 11-19. magiran.com/p1998291
Javad Torkaman , Mojgan Vazeri, Dick Sandberg, Soleiman Mohammadi Limaei, Comparison Study in the Clear Wood Estimation of the Beech tree trunk(Fagus orientalis Libsky), Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 2019; 10(1): 11-19. magiran.com/p1998291
جواد ترکمن، مژگان وزیری، دیک سندبرگ، سلیمان محمدی لیمایی، "بررسی مقایسه ای روشهای برآورد چوب خالص درتنه درخت راش(Fagus orientalis Libsky)"، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران 10، شماره 1 (1398): 11-19. magiran.com/p1998291
Javad Torkaman , Mojgan Vazeri, Dick Sandberg, Soleiman Mohammadi Limaei, "Comparison Study in the Clear Wood Estimation of the Beech tree trunk(Fagus orientalis Libsky)", Iranian Journal of Wood and Paper Industries 10, no.1 (2019): 11-19. magiran.com/p1998291
جواد ترکمن، مژگان وزیری، دیک سندبرگ، سلیمان محمدی لیمایی، (1398). 'بررسی مقایسه ای روشهای برآورد چوب خالص درتنه درخت راش(Fagus orientalis Libsky)'، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 10(1)، صص.11-19. magiran.com/p1998291
Javad Torkaman , Mojgan Vazeri, Dick Sandberg, Soleiman Mohammadi Limaei, (2019). 'Comparison Study in the Clear Wood Estimation of the Beech tree trunk(Fagus orientalis Libsky)', Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 10(1), pp.11-19. magiran.com/p1998291
جواد ترکمن؛ مژگان وزیری؛ دیک سندبرگ؛ سلیمان محمدی لیمایی. "بررسی مقایسه ای روشهای برآورد چوب خالص درتنه درخت راش(Fagus orientalis Libsky)". مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 10 ،1 ، 1398، 11-19. magiran.com/p1998291
Javad Torkaman ; Mojgan Vazeri; Dick Sandberg; Soleiman Mohammadi Limaei. "Comparison Study in the Clear Wood Estimation of the Beech tree trunk(Fagus orientalis Libsky)", Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 10, 1, 2019, 11-19. magiran.com/p1998291
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال