ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد هادی آریائی منفرد، علی رضا شاکری، محمد علی خواجه شاهکوهی، علی اصغر تاتاری، (1398). بررسی ویژگی های بیومتری و شیمیایی الیاف چوب دیودال (Ammodendron Persicum) (مطالعه موردی؛ منطقه زیرکوه- شهرستان قائنات، خراسان جنوبی)، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 10(1)، 49-61. magiran.com/p1998294
Mohammad Hadi Aryaie Monfared , Ali Reza Shakeri, Mohamad Ali Khajeh Shahkoohi, Ali Asghar Tatari, (2019). Investigate of Biometric andChemical Properties of Ammodendron persicum Fibers (Case Study; Zirkouh area - Qaenat City, South Khorasan, Iran), Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 10(1), 49-61. magiran.com/p1998294
محمد هادی آریائی منفرد، علی رضا شاکری، محمد علی خواجه شاهکوهی، علی اصغر تاتاری، بررسی ویژگی های بیومتری و شیمیایی الیاف چوب دیودال (Ammodendron Persicum) (مطالعه موردی؛ منطقه زیرکوه- شهرستان قائنات، خراسان جنوبی). مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 1398؛ 10(1): 49-61. magiran.com/p1998294
Mohammad Hadi Aryaie Monfared , Ali Reza Shakeri, Mohamad Ali Khajeh Shahkoohi, Ali Asghar Tatari, Investigate of Biometric andChemical Properties of Ammodendron persicum Fibers (Case Study; Zirkouh area - Qaenat City, South Khorasan, Iran), Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 2019; 10(1): 49-61. magiran.com/p1998294
محمد هادی آریائی منفرد، علی رضا شاکری، محمد علی خواجه شاهکوهی، علی اصغر تاتاری، "بررسی ویژگی های بیومتری و شیمیایی الیاف چوب دیودال (Ammodendron Persicum) (مطالعه موردی؛ منطقه زیرکوه- شهرستان قائنات، خراسان جنوبی)"، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران 10، شماره 1 (1398): 49-61. magiran.com/p1998294
Mohammad Hadi Aryaie Monfared , Ali Reza Shakeri, Mohamad Ali Khajeh Shahkoohi, Ali Asghar Tatari, "Investigate of Biometric andChemical Properties of Ammodendron persicum Fibers (Case Study; Zirkouh area - Qaenat City, South Khorasan, Iran)", Iranian Journal of Wood and Paper Industries 10, no.1 (2019): 49-61. magiran.com/p1998294
محمد هادی آریائی منفرد، علی رضا شاکری، محمد علی خواجه شاهکوهی، علی اصغر تاتاری، (1398). 'بررسی ویژگی های بیومتری و شیمیایی الیاف چوب دیودال (Ammodendron Persicum) (مطالعه موردی؛ منطقه زیرکوه- شهرستان قائنات، خراسان جنوبی)'، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 10(1)، صص.49-61. magiran.com/p1998294
Mohammad Hadi Aryaie Monfared , Ali Reza Shakeri, Mohamad Ali Khajeh Shahkoohi, Ali Asghar Tatari, (2019). 'Investigate of Biometric andChemical Properties of Ammodendron persicum Fibers (Case Study; Zirkouh area - Qaenat City, South Khorasan, Iran)', Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 10(1), pp.49-61. magiran.com/p1998294
محمد هادی آریائی منفرد؛ علی رضا شاکری؛ محمد علی خواجه شاهکوهی؛ علی اصغر تاتاری. "بررسی ویژگی های بیومتری و شیمیایی الیاف چوب دیودال (Ammodendron Persicum) (مطالعه موردی؛ منطقه زیرکوه- شهرستان قائنات، خراسان جنوبی)". مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 10 ،1 ، 1398، 49-61. magiran.com/p1998294
Mohammad Hadi Aryaie Monfared ; Ali Reza Shakeri; Mohamad Ali Khajeh Shahkoohi; Ali Asghar Tatari. "Investigate of Biometric andChemical Properties of Ammodendron persicum Fibers (Case Study; Zirkouh area - Qaenat City, South Khorasan, Iran)", Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 10, 1, 2019, 49-61. magiran.com/p1998294
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال