ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پریزاد شیخی، قاسم اسدپور اتوئی، (1398). اثر افزودن خمیرکاغذهای شیمیایی باگاس و الیاف بلند وارداتی بر ویژگی های خمیرکاغذ مکانیکی شیمیایی تولید شده از مخلوط پهن برگان (ممرز، راش و صنوبر)، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 10(1)، 143-152. magiran.com/p1998301
Parizad Sheikhi , Ghasem Asadpour, (2019). Effect of the addition of bagasse and imported long fiber chemical pulps on the properties of chemical-mechanical pulp produced from hornbeam, beech and poplar mixture, Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 10(1), 143-152. magiran.com/p1998301
پریزاد شیخی، قاسم اسدپور اتوئی، اثر افزودن خمیرکاغذهای شیمیایی باگاس و الیاف بلند وارداتی بر ویژگی های خمیرکاغذ مکانیکی شیمیایی تولید شده از مخلوط پهن برگان (ممرز، راش و صنوبر). مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 1398؛ 10(1): 143-152. magiran.com/p1998301
Parizad Sheikhi , Ghasem Asadpour, Effect of the addition of bagasse and imported long fiber chemical pulps on the properties of chemical-mechanical pulp produced from hornbeam, beech and poplar mixture, Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 2019; 10(1): 143-152. magiran.com/p1998301
پریزاد شیخی، قاسم اسدپور اتوئی، "اثر افزودن خمیرکاغذهای شیمیایی باگاس و الیاف بلند وارداتی بر ویژگی های خمیرکاغذ مکانیکی شیمیایی تولید شده از مخلوط پهن برگان (ممرز، راش و صنوبر)"، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران 10، شماره 1 (1398): 143-152. magiran.com/p1998301
Parizad Sheikhi , Ghasem Asadpour, "Effect of the addition of bagasse and imported long fiber chemical pulps on the properties of chemical-mechanical pulp produced from hornbeam, beech and poplar mixture", Iranian Journal of Wood and Paper Industries 10, no.1 (2019): 143-152. magiran.com/p1998301
پریزاد شیخی، قاسم اسدپور اتوئی، (1398). 'اثر افزودن خمیرکاغذهای شیمیایی باگاس و الیاف بلند وارداتی بر ویژگی های خمیرکاغذ مکانیکی شیمیایی تولید شده از مخلوط پهن برگان (ممرز، راش و صنوبر)'، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 10(1)، صص.143-152. magiran.com/p1998301
Parizad Sheikhi , Ghasem Asadpour, (2019). 'Effect of the addition of bagasse and imported long fiber chemical pulps on the properties of chemical-mechanical pulp produced from hornbeam, beech and poplar mixture', Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 10(1), pp.143-152. magiran.com/p1998301
پریزاد شیخی؛ قاسم اسدپور اتوئی. "اثر افزودن خمیرکاغذهای شیمیایی باگاس و الیاف بلند وارداتی بر ویژگی های خمیرکاغذ مکانیکی شیمیایی تولید شده از مخلوط پهن برگان (ممرز، راش و صنوبر)". مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 10 ،1 ، 1398، 143-152. magiran.com/p1998301
Parizad Sheikhi ; Ghasem Asadpour. "Effect of the addition of bagasse and imported long fiber chemical pulps on the properties of chemical-mechanical pulp produced from hornbeam, beech and poplar mixture", Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 10, 1, 2019, 143-152. magiran.com/p1998301
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال