ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زینب پورقلی، فریبرز ایران دوست، کیومرث سفیدی، خسرو ثاقب طالبی، فرشاد کیوان به جو، (1398). بررسی ساختار توده های راش در فاز تحولی تشکیل روشنه (مطالعه موردی: جنگل های اسالم، گیلان)، نشریه بوم شناسی جنگل های ایران، 7(13)، 29-35. magiran.com/p1998335
Zeinab Pour, Gholi, Fariborz Iran, Doost, Kiyomars Sefidi, Khosro Sagheb, Talebi, Farshad Keivan, Behjo, (2019). Investigating the Structure of Beech Stands in the Gap Making Phase (Case study: Asalem Forests, Guilan), Ecology of Iranian Forests, 7(13), 29-35. magiran.com/p1998335
زینب پورقلی، فریبرز ایران دوست، کیومرث سفیدی، خسرو ثاقب طالبی، فرشاد کیوان به جو، بررسی ساختار توده های راش در فاز تحولی تشکیل روشنه (مطالعه موردی: جنگل های اسالم، گیلان). نشریه بوم شناسی جنگل های ایران، 1398؛ 7(13): 29-35. magiran.com/p1998335
Zeinab Pour, Gholi, Fariborz Iran, Doost, Kiyomars Sefidi, Khosro Sagheb, Talebi, Farshad Keivan, Behjo, Investigating the Structure of Beech Stands in the Gap Making Phase (Case study: Asalem Forests, Guilan), Ecology of Iranian Forests, 2019; 7(13): 29-35. magiran.com/p1998335
زینب پورقلی، فریبرز ایران دوست، کیومرث سفیدی، خسرو ثاقب طالبی، فرشاد کیوان به جو، "بررسی ساختار توده های راش در فاز تحولی تشکیل روشنه (مطالعه موردی: جنگل های اسالم، گیلان)"، نشریه بوم شناسی جنگل های ایران 7، شماره 13 (1398): 29-35. magiran.com/p1998335
Zeinab Pour, Gholi, Fariborz Iran, Doost, Kiyomars Sefidi, Khosro Sagheb, Talebi, Farshad Keivan, Behjo, "Investigating the Structure of Beech Stands in the Gap Making Phase (Case study: Asalem Forests, Guilan)", Ecology of Iranian Forests 7, no.13 (2019): 29-35. magiran.com/p1998335
زینب پورقلی، فریبرز ایران دوست، کیومرث سفیدی، خسرو ثاقب طالبی، فرشاد کیوان به جو، (1398). 'بررسی ساختار توده های راش در فاز تحولی تشکیل روشنه (مطالعه موردی: جنگل های اسالم، گیلان)'، نشریه بوم شناسی جنگل های ایران، 7(13)، صص.29-35. magiran.com/p1998335
Zeinab Pour, Gholi, Fariborz Iran, Doost, Kiyomars Sefidi, Khosro Sagheb, Talebi, Farshad Keivan, Behjo, (2019). 'Investigating the Structure of Beech Stands in the Gap Making Phase (Case study: Asalem Forests, Guilan)', Ecology of Iranian Forests, 7(13), pp.29-35. magiran.com/p1998335
زینب پورقلی؛ فریبرز ایران دوست؛ کیومرث سفیدی؛ خسرو ثاقب طالبی؛ فرشاد کیوان به جو. "بررسی ساختار توده های راش در فاز تحولی تشکیل روشنه (مطالعه موردی: جنگل های اسالم، گیلان)". نشریه بوم شناسی جنگل های ایران، 7 ،13 ، 1398، 29-35. magiran.com/p1998335
Zeinab Pour; Gholi; Fariborz Iran; Doost; Kiyomars Sefidi; Khosro Sagheb; Talebi; Farshad Keivan; Behjo. "Investigating the Structure of Beech Stands in the Gap Making Phase (Case study: Asalem Forests, Guilan)", Ecology of Iranian Forests, 7, 13, 2019, 29-35. magiran.com/p1998335
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال