ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شیرزاد محمدنژاد کیاسری، خسرو ثاقب طالبی، کامبیز اسپهبدی، (1398). ارزیابی دو شیوه تنک کردن در جنگل کاری بلندمازو بر اساس تعیین بوم شناختی (مطالعه موردی: منطقه نکا، استان مازندران)، نشریه بوم شناسی جنگل های ایران، 7(13)، 54-65. magiran.com/p1998338
Shirzad Mohammadnezhad Kiasari, Khosro Sagheb, Talexi, Kambiz Espahpodi, (2019). Evaluation of the Two Methods for Thinning in Oak Plantation based on Ecological Capability (Case staudy: Neka area, Mazadaran Province), Ecology of Iranian Forests, 7(13), 54-65. magiran.com/p1998338
شیرزاد محمدنژاد کیاسری، خسرو ثاقب طالبی، کامبیز اسپهبدی، ارزیابی دو شیوه تنک کردن در جنگل کاری بلندمازو بر اساس تعیین بوم شناختی (مطالعه موردی: منطقه نکا، استان مازندران). نشریه بوم شناسی جنگل های ایران، 1398؛ 7(13): 54-65. magiran.com/p1998338
Shirzad Mohammadnezhad Kiasari, Khosro Sagheb, Talexi, Kambiz Espahpodi, Evaluation of the Two Methods for Thinning in Oak Plantation based on Ecological Capability (Case staudy: Neka area, Mazadaran Province), Ecology of Iranian Forests, 2019; 7(13): 54-65. magiran.com/p1998338
شیرزاد محمدنژاد کیاسری، خسرو ثاقب طالبی، کامبیز اسپهبدی، "ارزیابی دو شیوه تنک کردن در جنگل کاری بلندمازو بر اساس تعیین بوم شناختی (مطالعه موردی: منطقه نکا، استان مازندران)"، نشریه بوم شناسی جنگل های ایران 7، شماره 13 (1398): 54-65. magiran.com/p1998338
Shirzad Mohammadnezhad Kiasari, Khosro Sagheb, Talexi, Kambiz Espahpodi, "Evaluation of the Two Methods for Thinning in Oak Plantation based on Ecological Capability (Case staudy: Neka area, Mazadaran Province)", Ecology of Iranian Forests 7, no.13 (2019): 54-65. magiran.com/p1998338
شیرزاد محمدنژاد کیاسری، خسرو ثاقب طالبی، کامبیز اسپهبدی، (1398). 'ارزیابی دو شیوه تنک کردن در جنگل کاری بلندمازو بر اساس تعیین بوم شناختی (مطالعه موردی: منطقه نکا، استان مازندران)'، نشریه بوم شناسی جنگل های ایران، 7(13)، صص.54-65. magiran.com/p1998338
Shirzad Mohammadnezhad Kiasari, Khosro Sagheb, Talexi, Kambiz Espahpodi, (2019). 'Evaluation of the Two Methods for Thinning in Oak Plantation based on Ecological Capability (Case staudy: Neka area, Mazadaran Province)', Ecology of Iranian Forests, 7(13), pp.54-65. magiran.com/p1998338
شیرزاد محمدنژاد کیاسری؛ خسرو ثاقب طالبی؛ کامبیز اسپهبدی. "ارزیابی دو شیوه تنک کردن در جنگل کاری بلندمازو بر اساس تعیین بوم شناختی (مطالعه موردی: منطقه نکا، استان مازندران)". نشریه بوم شناسی جنگل های ایران، 7 ،13 ، 1398، 54-65. magiran.com/p1998338
Shirzad Mohammadnezhad Kiasari; Khosro Sagheb; Talexi; Kambiz Espahpodi. "Evaluation of the Two Methods for Thinning in Oak Plantation based on Ecological Capability (Case staudy: Neka area, Mazadaran Province)", Ecology of Iranian Forests, 7, 13, 2019, 54-65. magiran.com/p1998338
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال