ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضاحسین حیدری، آزاده سهرابی زاده، مازیار حیدری، (1398). بررسی تاثیر عوامل فیزیوگرافی بر تنوع زیستی گونه های گیاهی در جنگل های زاگرس میانی (مطالعه موردی: غرب ایران، جنگل آموزشی تحقیقی دانشگاه رازی کرمانشاه)، نشریه بوم شناسی جنگل های ایران، 7(13)، 66-75. magiran.com/p1998339
Reza Hossaein Haidari, Azadeh Sohrabi Zadeh, Maziar Haidari, (2019). Effect of Physiographic Factors on Plant Biodiversity in the Central Zagros Forests (Case Study: Educational Forest of Razi University of Kermanshah), Ecology of Iranian Forests, 7(13), 66-75. magiran.com/p1998339
رضاحسین حیدری، آزاده سهرابی زاده، مازیار حیدری، بررسی تاثیر عوامل فیزیوگرافی بر تنوع زیستی گونه های گیاهی در جنگل های زاگرس میانی (مطالعه موردی: غرب ایران، جنگل آموزشی تحقیقی دانشگاه رازی کرمانشاه). نشریه بوم شناسی جنگل های ایران، 1398؛ 7(13): 66-75. magiran.com/p1998339
Reza Hossaein Haidari, Azadeh Sohrabi Zadeh, Maziar Haidari, Effect of Physiographic Factors on Plant Biodiversity in the Central Zagros Forests (Case Study: Educational Forest of Razi University of Kermanshah), Ecology of Iranian Forests, 2019; 7(13): 66-75. magiran.com/p1998339
رضاحسین حیدری، آزاده سهرابی زاده، مازیار حیدری، "بررسی تاثیر عوامل فیزیوگرافی بر تنوع زیستی گونه های گیاهی در جنگل های زاگرس میانی (مطالعه موردی: غرب ایران، جنگل آموزشی تحقیقی دانشگاه رازی کرمانشاه)"، نشریه بوم شناسی جنگل های ایران 7، شماره 13 (1398): 66-75. magiran.com/p1998339
Reza Hossaein Haidari, Azadeh Sohrabi Zadeh, Maziar Haidari, "Effect of Physiographic Factors on Plant Biodiversity in the Central Zagros Forests (Case Study: Educational Forest of Razi University of Kermanshah)", Ecology of Iranian Forests 7, no.13 (2019): 66-75. magiran.com/p1998339
رضاحسین حیدری، آزاده سهرابی زاده، مازیار حیدری، (1398). 'بررسی تاثیر عوامل فیزیوگرافی بر تنوع زیستی گونه های گیاهی در جنگل های زاگرس میانی (مطالعه موردی: غرب ایران، جنگل آموزشی تحقیقی دانشگاه رازی کرمانشاه)'، نشریه بوم شناسی جنگل های ایران، 7(13)، صص.66-75. magiran.com/p1998339
Reza Hossaein Haidari, Azadeh Sohrabi Zadeh, Maziar Haidari, (2019). 'Effect of Physiographic Factors on Plant Biodiversity in the Central Zagros Forests (Case Study: Educational Forest of Razi University of Kermanshah)', Ecology of Iranian Forests, 7(13), pp.66-75. magiran.com/p1998339
رضاحسین حیدری؛ آزاده سهرابی زاده؛ مازیار حیدری. "بررسی تاثیر عوامل فیزیوگرافی بر تنوع زیستی گونه های گیاهی در جنگل های زاگرس میانی (مطالعه موردی: غرب ایران، جنگل آموزشی تحقیقی دانشگاه رازی کرمانشاه)". نشریه بوم شناسی جنگل های ایران، 7 ،13 ، 1398، 66-75. magiran.com/p1998339
Reza Hossaein Haidari; Azadeh Sohrabi Zadeh; Maziar Haidari. "Effect of Physiographic Factors on Plant Biodiversity in the Central Zagros Forests (Case Study: Educational Forest of Razi University of Kermanshah)", Ecology of Iranian Forests, 7, 13, 2019, 66-75. magiran.com/p1998339
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال