ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم داغستانی، علی ایده لویی، بهروز صالحی، (1398). تاثیر آبیاری، خاک بستر خزانه و عمق کاشت برمیزان رویش و زنده مانی نهال های بنه (Desf. Pistacia atlantica) در نهالستان کوشکن زنجان، نشریه بوم شناسی جنگل های ایران، 7(13)، 76-82. magiran.com/p1998340
Maryam Daghestani, Ali Idelooii, Behrooz Salehi, (2019). Effect of Irrigation, Sowing Depth and Seed Cover on the Growth and survival Seeds (Pistacia Atlantica Desf.) Koushcan Zanjan Nursery, Ecology of Iranian Forests, 7(13), 76-82. magiran.com/p1998340
مریم داغستانی، علی ایده لویی، بهروز صالحی، تاثیر آبیاری، خاک بستر خزانه و عمق کاشت برمیزان رویش و زنده مانی نهال های بنه (Desf. Pistacia atlantica) در نهالستان کوشکن زنجان. نشریه بوم شناسی جنگل های ایران، 1398؛ 7(13): 76-82. magiran.com/p1998340
Maryam Daghestani, Ali Idelooii, Behrooz Salehi, Effect of Irrigation, Sowing Depth and Seed Cover on the Growth and survival Seeds (Pistacia Atlantica Desf.) Koushcan Zanjan Nursery, Ecology of Iranian Forests, 2019; 7(13): 76-82. magiran.com/p1998340
مریم داغستانی، علی ایده لویی، بهروز صالحی، "تاثیر آبیاری، خاک بستر خزانه و عمق کاشت برمیزان رویش و زنده مانی نهال های بنه (Desf. Pistacia atlantica) در نهالستان کوشکن زنجان"، نشریه بوم شناسی جنگل های ایران 7، شماره 13 (1398): 76-82. magiran.com/p1998340
Maryam Daghestani, Ali Idelooii, Behrooz Salehi, "Effect of Irrigation, Sowing Depth and Seed Cover on the Growth and survival Seeds (Pistacia Atlantica Desf.) Koushcan Zanjan Nursery", Ecology of Iranian Forests 7, no.13 (2019): 76-82. magiran.com/p1998340
مریم داغستانی، علی ایده لویی، بهروز صالحی، (1398). 'تاثیر آبیاری، خاک بستر خزانه و عمق کاشت برمیزان رویش و زنده مانی نهال های بنه (Desf. Pistacia atlantica) در نهالستان کوشکن زنجان'، نشریه بوم شناسی جنگل های ایران، 7(13)، صص.76-82. magiran.com/p1998340
Maryam Daghestani, Ali Idelooii, Behrooz Salehi, (2019). 'Effect of Irrigation, Sowing Depth and Seed Cover on the Growth and survival Seeds (Pistacia Atlantica Desf.) Koushcan Zanjan Nursery', Ecology of Iranian Forests, 7(13), pp.76-82. magiran.com/p1998340
مریم داغستانی؛ علی ایده لویی؛ بهروز صالحی. "تاثیر آبیاری، خاک بستر خزانه و عمق کاشت برمیزان رویش و زنده مانی نهال های بنه (Desf. Pistacia atlantica) در نهالستان کوشکن زنجان". نشریه بوم شناسی جنگل های ایران، 7 ،13 ، 1398، 76-82. magiran.com/p1998340
Maryam Daghestani; Ali Idelooii; Behrooz Salehi. "Effect of Irrigation, Sowing Depth and Seed Cover on the Growth and survival Seeds (Pistacia Atlantica Desf.) Koushcan Zanjan Nursery", Ecology of Iranian Forests, 7, 13, 2019, 76-82. magiran.com/p1998340
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال